Rà soát, xử lý các dự án kéo dài nhiều năm tại Hà Nội

19:40 - 16/05/2020 Tin pháp luật
Quyết định 1944/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội đã nêu chỉ tiêu tiết kiệm trong các lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; Quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động ...

Rà soát, xử lý các dự án kéo dài nhiều năm tại Hà Nội. Ảnh minh họa.

 

Về chỉ tiêu trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công tại Quyết định có các nội dung đáng chú ý như sau:

 

Rà soát các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý; có biện pháp hoàn tạm ứng đối với các khoản tạm ứng quá hạn, kéo dài nhiều năm, đơn vị quản lý đã giải thể. Thực hiện đúng quy định về hoàn trả tạm ứng đối với các dự án mới thực hiện.

 

Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán, có chế tài xử lý đối với các sở, ngành và địa phương chậm quyết toán dự án hoàn thành. 

 

Trong quản lý, sử dụng thời gian lao động:

 

- Thực hiện có kết quả Đề án tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội bảo đảm đến năm 2021 giảm được 10% biên chế công chức và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với biên chế giao năm 2015;

 

- Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp. Trong năm 2020, các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị phải đảm bảo thực hiện theo đúng biên chế được giao năm 2020.

 

Bên cạnh đó, phải tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo hướng giảm đầu mối các đơn vị trực thuộc; không thành lập tổ chức mới, kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian…

 

Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân...

>>> Xem thêm

 

Tailieuluat
Chia sẻ