Hà Nội: 100% dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định

08:44 - 15/05/2020 Tin pháp luật
Đây là một trong những chỉ tiêu tại Quyết định 1944/QĐ-UBND ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của TP.Hà Nội năm 2020.

Hà Nội: 100% dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể các chỉ tiêu trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công tại Quyết định như sau:

 

Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư, chỉ quyết định chủ trương đầu tư các dự án có hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; đảm bảo 100% dự án đầu tư công có đầy đủ thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công.

 

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn nhà nước để cập nhật, lưu trữ các thông tin, dữ liệu liên quan đến việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

 

Bên cạnh đó, cần phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020 phù hợp với thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Nghị quyết của Quốc hội, HĐND Thành phố có liên quan.

 

Ngoài ra, phải bố trí vốn nước ngoài phải phù hợp với tiến độ giải ngân từ nhà tài trợ, bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc Hiệp định vay trong năm 2020. Rà soát các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý; có biện pháp hoàn tạm ứng đối với các khoản tạm ứng quá hạn, kéo dài nhiều năm, đơn vị quản lý đã giải thể. Thực hiện đúng quy định về hoàn trả tạm ứng đối với các dự án mới thực hiện...

 

Quyết định 1944/QĐ-UBND được UBND TP. Hà Nội ban hành và có hiệu lực ngày 12/05/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ