Quyết định 186/QĐ-UBND lĩnh vực Bất động sản

Tóm lược

Quyết định 186/QĐ-UBND về điều chỉnh hủy bỏ diện tích đất của công trình, dự án có thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất tại các huyện, thành phố được ghi trong kế hoạch sử dụng đất 2015, nhưng đến nay chưa thực hiện do tỉnh Hà Giang ban hành ngày 26/01/2018

Số hiệu: 186/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 26/01/2018
Địa phương ban hành: Hà Giang Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Bất động sản,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Hà Giang Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Tiến

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/QĐ-UBND

Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH HỦY BỎ DIỆN TÍCH ĐẤT CỦA CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC GHI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2015, NHƯNG ĐẾN NAY CHƯA TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Hà Giang; quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Mèo Vạc; quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Yên Minh; quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Quản Bạ; quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bắc Mê; quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Vị Xuyên; quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hoàng Su Phì; quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Xín Mần; quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Quang Bình; quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Bắc Quang;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ diện tích đất phải thu hồi, chuyển mục đích của 35 công trình, dự án đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của các huyện, thành phố với tổng diện tích: 2.225.970,5 m2 trong đó:

- Đất trồng lúa 106.552,7 m2;

- Đất rừng đặc dụng 126,1 m2;

- Đất rừng phòng hộ 105,4 m2;

- Đất khác 2.119.186 m2.

Lý do hủy bỏ: Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất của các huyện/thành phố đã được công bố phải thu hồi để thực hiện các dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(Có biểu số 01 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố công khai tại UBND huyện, thành phố và UBND cấp xã, phường có công trình, dự án hủy bỏ diện tích đã ghi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 tại Điều 1 quyết định này;

- Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công bố, công khai của UBND các huyện, thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTr. Tỉnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TTr UBND tỉnh phụ trách;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VnptiOffice;
- L
ưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tiến

 

BIỂU SỐ 01

DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐƯA RA KHỎI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ VÌ ĐÃ QUÁ 03 NĂM CHƯA THỰC HIỆN

(Kèm theo quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm thực hiện

Lý do chưa thực hiện

Tổng diện tích (m2)

Diện tích đất trồng lúa (m2)

Diện tích đất rừng đặc dụng (m2)

Diện tích đất rừng phòng hộ (m2)

Diện tích đất khác (m2)

Ghi chú

I

THÀNH PHỐ HÀ GIANG

 

 

44,923.0

0.0

0.0

0.0

44,923.0

 

1

Thu hồi đất để quy hoạch khu dân cư Bộ ch huy Biên phòng tnh tại phường Quang Trung

Phường Quang Trung

Theo đề nghị không thực hiện thu hồi đất của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tại Văn bản số 681/BCH-HC ngày 17/5/2016 về không thực hiện thu hồi đất để QH khu dân cư

28,994.0

 

 

 

28,994.0

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Hà Giang được phê duyệt tại quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang

2

Dự án hợp khi trụ sở làm việc các cơ quan hành chính của tỉnh, phường Nguyễn Trãi

Phường Nguyễn Trãi

Tạm dừng thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 2456/UBND - XD

10,000.0

 

 

 

10,000.0

3

Mở rộng Bệnh viện Y dược cổ truyền, phường Quang Trung

Phường Quang Trung

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện

5,929.0

 

 

 

5,929.0

II

HUYỆN MÈO VẠC

 

 

1,446.0

20.0

36.0

0.0

1,390.0

 

1

Trạm khai dẫn nước

Xã Pả Vi

CĐT chưa bố trí được vốn

500

 

 

 

500

KHSD đất năm 2015 của huyện Mèo Vạc được phê duyệt ti quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang

2

Hạ tầng BTS Nậm Ban

Xã Nậm Ban

CĐT chưa bố trí được vốn

800

 

 

 

800

3

Giảm bán kính cấp điện cho TBA xã Nậm Ban

Xã Nậm Ban

CĐT chưa bố trí được vốn

42

0

12

0

30

4

Giảm bán kính cấp điện cho TBA xã Cán Chu Phìn

Xã Cán Chu Phìn

CĐT chưa bố trí được vốn

52

10

12

0

30

5

Giảm bán kính cấp điện cho TBA xã Khâu Vai

Xã Khâu Vai

CĐT chưa bố trí được vốn

52

10

12

0

30

III

HUYỆN YÊN MINH

 

 

376.0

157.0

41.9

47.9

129.3

 

1

Xây lắp ĐZ trung áp, hạ áp và TBA thuộc huyện Quản Bạ và huyện Yên Minh

huyện Quản Bạ và huyện Yên Minh

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện

238.0

119

11.9

17.85

89.25

KHSD đất năm 2015 của huyện Yên Minh được phê duyệt tại quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của UBNĐ tỉnh Hà Giang

2

Cấp điện nông thôn cho xóm Bản Ròi, Thẩm Cang xã Ngọc Long huyện Yên Minh

xã Ngọc Long huyện Yên Minh

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện

90

20

20

20

30

3

Chống quá tải khu vực Bưu điện xã Mậu Duệ huyện Yên Minh

xã Mậu Duệ huyện Yên Minh

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện

48

18

10

10

10

IV

HUYỆN QUẢN BẠ

 

 

2,000.3

2000.3

 

 

 

 

1

Nhà tạm giam, tạm giữ Công an huyện Quản Bạ, thị trấn Tam Sơn

Thị trấn Tam Sơn

Chưa bố trí được vốn

2,000.3

2000.3

 

 

 

KHSD đất năm 2015 của huyện Qun Bạ được phê duyệt tại quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang

V

HUYỆN BẮC MÊ

 

 

116,500.0

0.0

0.0

0.0

116,500.0

 

1

Xây mới trường THPT Minh Ngọc thôn Nà Sài

Xã Minh Ngọc

Chưa bố trí được vốn

8,000.0

 

 

 

8,000.0

KHSD đất năm 2015 của huyện Bắc Mê được phê duyệt tại quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh

2

Dự án xây dựng sân thể thao thôn Nà Yến

Xã Yên Định

Chưa bố trí được vốn

8,500.0

 

 

 

8,500.0

3

Đường Minh Ngọc - Mậu Duệ (176A) địa phận huyện Bắc Mê

Xã Minh Sơn

Chưa bố trí được vốn

100,000.0

 

 

 

100,000.0

VI

HUYỆN VỊ XUYÊN

 

 

1,170,938.0

83,400.0

0.0

0.0

1,087,538.0

 

1

Nhà ở công nhân

Xã Đạo Đức

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện

43,238.0

3,400.0

 

 

39,838.0

KHSD đất năm 2015 của huyện Vị Xuyên được phê duyệt tại quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh

2

Khu Công nghiệp Bình Vàng, xã Đạo Đức

Xã Đạo Đức

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện

1,127,700.0

80,000.0

 

 

1,047,700.0

VII

HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

 

 

70,296.8

112.4

18.4

22.7

70,143.3

 

1

Xây lắp ĐZ trung áp, hạ áp và TBA thuộc huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì

Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì

Chủ đầu tư chưa bố trí vốn cho dự án

168.8

84.4

8.4

12.7

63.3

KHSD đất năm 2015 của huyện Hoàng Su Phì được phê duyt tai quyết định số 1196/QĐ- UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh

2

Chống quá tải TBA UBND xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì

Chủ đầu tư chưa bố trí vốn cho dự án

42.0

12.0

 

 

30.0

3

Chống quá tải TBA U Khố S, xã Tụ Nhân

Xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì

Chủ đầu tư chưa bố trí vốn cho dự án

86.0

16.0

10.0

10.0

50.0

4

Dự án cây dược liệu xã Hồ Thầu

Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì

Chủ đầu tư không bố trí vốn cho dự án và không thực hiện các thủ tục về đầu tư theo quy định

70,000.0

 

 

 

70,000.0

VIII

HUYỆN XÍN MẦN

 

 

504,435

25

20

20

504,370

 

1

Bổ sung hạng mục chợ trung tâm xã Bản Bíu

Trung tâm xã Bản Díu

Xã không bố trí được vốn

335.0

 

 

 

335.0

KHSD đất năm 2015 của huyện Xín Mần được phê duyệt tại quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh

2

Điểm trường Pố Hà I, xã Trung Thịnh

Thôn Pổ Hà 1 xã Trung thịnh

Xã không bố trí được vốn

3,000.0

 

 

 

3,000.0

3

Điểm trường Mầm Non xã Tả Nhìu

Trung tâm xã Tả Nhìu

Xã không bố trí được vốn

1,000.0

 

 

 

1,000.0

4

Chống quá tải TBA UBND xã Quảng Nguyên (thôn Quảng Thượng)

thôn Quảng Thượng xã Quảng Nguyên

Đã có công trình Cty điện lực HG không bố trí vốn nữa

100.0

25.0

20.0

20.0

35.0

5

Dự án cây dược liệu Chiêu Lầu Thi, xã Thu Tà

xã Thu Tà

Chủ đầu tư không hoàn thiện hồ sơ đầu tư, UBND tỉnh đã có VB dừng thực hiện dự án

500,000.0

 

 

 

500,000.0

IX

HUYỆN QUANG BÌNH

 

 

105,055.4

20,838.0

9.8

14.8

84,192.8

 

1

Dự án chống quá tải lưới điện xã Xuân Giang

Xã Xuân Giang, Bằng Lang

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn triển khai thực hiện

118.1

59.0

5.9

8.9

44.3

Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Quang Bình được phê duyệt tại quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang

2

DA chống quá tải trung tâm 2, TBA thôn vén, xã Tân Trịnh

xã Tân Trịnh

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn triển khai thực hiện

78.1

39.0

3.9

5.9

29.3

3

Hồ chứa Pan Keo thôn Tân Tràng, xã Yên Hà

xã Yên Hà

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn triển khai thực hiện

4,600.0

1100

 

 

3500

4

Nâng cấp Bến xã, xã Vĩ Thượng

xã Vĩ Thượng

 

11,341.3

2100

 

 

9241.3

5

Công trình thủy lợi xã Bằng Lang

xã Bằng Lang

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn triển khai thực hiện

27,235.3

6200

 

 

21035.3

6

Công trình thủy lợi Mỹ Bắc

xã Tân Bắc

 

45,182.6

7140

 

 

38042.6

7

Công trình thủy lợi xã Yên Hà

Yên Hà

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn triển khai thực hiện

16,500.0

4200

 

 

12300

X

HUYỆN BẮC QUANG

 

 

210,000.0

-

-

-

210,000.0

 

1

Nhà máy thủy điện Sông Con 3

Xã Tiên Kiều

Chưa bố trí được vốn

150,000.0

 

 

 

150,000.0

KHSD đất năm 2015 của huyện Bắc Quang được phê duyệt tại quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang

2

Xây dựng tổng kho dược liệu của công ty Bình Minh, xã Việt Vinh

Xã Việt Vinh

Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện

60,000.0

 

 

 

60,000.0

 

Tổng số

 

 

2,225,970.5

106,552.7

126.1

105.4

2,119,186

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
26/01/2018
Văn bản được ban hành
186/QĐ-UBND
26/01/2018
Văn bản có hiệu lực
186/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2015/QĐ-UBND và 14/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 31/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Giáo dục

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1183/2013/QĐ-UBND và 1678/2013/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 244/KH-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Kế hoạch 244/KH-UBND thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg về tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành ngày 07/09/2018

Ban hành: 07/09/2018
Hiệu lực: 07/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước về ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Giang ban hành ngày 30/08/2018

Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ