Kế hoạch 703/KH-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính Tp Đà Nẵng

Tóm lược

Kế hoạch 703/KH-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính về triển khai thực hiện pháp luật hòa giải ở cơ sở năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 30/01/2018

Số hiệu: 703/KH-UBND Ngày ban hành: 30/01/2018
Loại văn bản: Kế hoạch Ngày hiệu lực: 30/01/2018
Địa phương ban hành: Đà Nẵng Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND TP Đà Nẵng Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 703/KH-UBND

Đà Nng, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật hòa giải cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch thực hiện pháp luật hòa giải ở cơ sở năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị về vai trò và vị trí của hòa giải ở cơ sở, qua đó phát huy truyền thng đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội;

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn thành phố;

c) Triển khai có hiệu quả cơ chế phối hợp giữa UBND các cấp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong tổ chức, hoạt động và quản lý công tác hòa giải ở cơ sở, bảo đảm hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở, đáp ứng kịp thời, có chất lượng yêu cầu công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Yêu cầu

a) Công tác triển khai thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, cụ thể và thiết thực; đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với điều kiện thực tin của địa phương;

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc trin khai thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở;

c) Các cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện đy đủ nội dung và đúng tiến độ theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở

Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật, lập danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan; UBND quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

2. Tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành vào Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND quận, huyện; xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

3. Hướng dẫn theo dõi việc triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; quận, huyện; xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

4. Biên son tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên, cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở về kiến thức pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ hòa giải theo Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở sở cho hòa giải viên

a) Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Tư pháp quận, huyện; UBND xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

b) Xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm cho đội ngũ hòa giải viên, cán bộ tham gia công tác hòa giải về kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải. Trong chương trình các lớp bi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cần bố trí thời gian cần thiết để trao đổi kinh nghiệm về công tác hòa giải giữa các hòa giải viên.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện; Phòng Tư pháp quận, huyện; UBND xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

5. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở

Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan thực hiện: UBND quận, huyện, xã, phường củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đi với công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương; rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, đội ngũ hòa giải viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn việc in, cấp phát mẫu sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Phòng Tư pháp quận, huyện; UBND xã, phường.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

a) Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các nội dung của Kế hoạch này;

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cấp dưới của mình phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở; khuyến khích các thành viên, hội viên và vận động nhân dân tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở.

2. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở, ngành có liên quan giúp UBND thành phố trong việc triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính

Thẩm định và hướng dẫn các cơ quan, địa phương xây dựng dự toán, quyết toán kinh phí công tác hòa giải ở cơ sở bảo đảm phù hợp với quy định của Luật hòa giải ở cơ sở; Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố về việc quy định mức chi đảm bảo công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nng và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Các sở, ban, ngành và đoàn thể có liên quan

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch có liên quan đến cơ quan, đơn vị mình.

5. UBND quận, huyện; xã, phường

a) Căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tại địa phương mình;

b) Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở chung trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này;

c) Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và Nghị quyết số 82/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND thành phố về việc quy định mức chi đảm bảo công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, địa phương, cá nhân liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Thành ủy, HĐND thành phố;
-
UBMTTQVN thành phố; quận, huyện;
- UBND quận, huyện; xã, phường;
- Lưu: VT, STP, NC (70b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Kỳ Minh

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
30/01/2018
Văn bản được ban hành
703/KH-UBND
30/01/2018
Văn bản có hiệu lực
703/KH-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản thay thế (0)
Văn bản hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Công văn 4930/UBND-SYT khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Công văn 4930/UBND-SYT của Ủy ban nhân dân của Thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ban hành: 27/07/2020
Hiệu lực: 27/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 27/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ