Kế hoạch 38/KH-TCTTTg lĩnh vực Bộ máy hành chính

Tóm lược

Kế hoạch 38/KH-TCTTTg về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018 do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/02/2018

Số hiệu: 38/KH-TCTTTg Ngày ban hành: 06/02/2018
Loại văn bản: Kế hoạch Ngày hiệu lực: 06/02/2018
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
T CÔNG TÁC CỦA TTgCP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-TCTTTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾT LUẬN, CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 1642/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1642) về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổ công tác), Tổ công tác ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2018, gồm những nội dung chính sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1642 của Thủ tướng Chính phủ;

- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan, địa phương trong năm 2018 và các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ các năm trước còn nợ đọng quá hạn;

- Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém cũng như đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đề xuất, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp nhằm xử lý những khó khăn, vướng mắc của các bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Bảo đảm tất cả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải được thực hiện theo đúng yêu cầu, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác quy định tại Quyết định số 1642 của Thủ tướng Chính phủ;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đề cao tính kỷ luật, trách nhiệm của mỗi thành viên Tcông tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1642 của Thủ tướng Chính phủ;

- Kết quả hoạt động của Tổ công tác bảo đảm đem lại hiệu quả cụ thể, tác động tích cực đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

II. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA; THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA

1. Hình thức, phương pháp kiểm tra

- Kiểm tra thường xuyên: Xuống làm việc trực tiếp tại bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra;

- Kiểm tra theo chuyên đề: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong các Nghị quyết, văn bản ở bộ, cơ quan, địa phương hoặc kiểm tra việc thực hiện, triển khai một vấn đề cụ thể theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo tiến độ, chất lượng, hiệu quả so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Bên cạnh việc kiểm tra các Bộ, cơ quan, địa phương, Tổ công tác đồng thời sẽ tiến hành kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan, địa phương được giao thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (cụ thể là các Tổng cục, Cục, Vụ, các Sở, ngành...) nhằm tạo sự chuyển động từ các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giao.

- Trước các buổi kiểm tra, Thường trực Tổ công tác có trách nhiệm làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm tổng hợp, thu thập thông tin đầy đủ, khách quan, toàn diện về Bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra để tham mưu, đề xuất với Tổ công tác những vấn đề, nội dung cần kiểm tra.

2. Đối tượng kiểm tra:

- Các bộ, cơ quan, địa phương có nhiều nợ đọng trong thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hoặc có nhiều tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm cả tái kiểm tra Bộ, cơ quan, địa phương đã kiểm tra nhưng vẫn còn tình trạng nhiệm vụ giao quá hạn chưa được thực hiện.

- Các Tập đoàn kinh tế, Tng công ty, doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiều nhiệm vụ trong tái cơ cấu, cphần hóa, thoái vốn; phát triển sản xuất kinh doanh bảo đảm đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành và mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước.

3. Nội dung kiểm tra

a) Tập trung đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến xây dựng thể chế; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để việc thực hiện các nhiệm vụ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ, như: (1) Thực hiện các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm tăng trưởng kinh tế…; (2) Các nhiệm vụ giao liên quan đến đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân; (3) Cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh... nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp... nhưng chậm triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện không triệt để, không đạt yêu cầu theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (4) Xây dựng Chính phủ điện tử gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

b) Tập trung đôn đốc, kiểm tra các các Bộ quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh (cắt giảm 50% so với hiện nay) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các kết luận của Tổ công tác tại các buổi kiểm tra năm 2017 của T công tác.

c) Kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc giải quyết các điểm nghẽn về Logicstic, như việc rà soát, cắt giảm chi phí Logistic, nhất là các chi phí Logistic liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải; việc liên kết, phối hợp giữa các khâu trong chui cung ứng dịch vụ liên quan đến Logistic.

d) Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước: Tập trung kiểm tra việc tiến hành cổ phần hóa, thoái vốn, niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán; tập trung tìm kiếm các giải pháp hiệu quả thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm, bảo đảm đạt các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh như đã giao.

4. Thành phần Đoàn kiểm tra

- Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ;

- Trong quá trình kiểm tra có thể mời một số bộ, cơ quan có liên quan đến bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra và một số Vụ, đơn vị của VPCP tham gia.

- Một số chuyên gia kinh tế, một số cơ quan liên quan có ý kiến độc lập, như: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Viện Kinh tế Việt Nam, các Hiệp hội doanh nghiệp...

III. KẾ HOẠCH KIỂM TRA (Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)

1. V thời gian và nội dung công việc hàng tháng:

- Tổ công tác họp định kỳ hàng tháng để triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra trong tháng (thời gian họp 01 buổi, ngày 01 hàng tháng);

- Tiến hành kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương, từ ngày 10 đến 22 hàng tháng;

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra tại các Bộ, cơ quan, địa phương và đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng những nội dung, vn đ cn chỉ đạo cơ quan được kiểm tra và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, gửi xin ý kiến các thành viên Tcông tác, hoàn thiện báo cáo, từ ngày 23 đến 28 hàng tháng;

- Báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ của tháng;

- Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ công tác, Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện. Riêng đối với những vấn đề lớn, Tổ công tác sẽ báo cáo kết quả kiểm tra tại phiên họp Chính phủ thường kỳ để Chính phủ chỉ đạo trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ hàng tháng.

2. Dự kiến đối tượng kiểm tra:

- Mỗi tháng kiểm tra từ 2 đến 3 bộ, cơ quan, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty;

- Thường trực Tổ công tác căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao của bộ, cơ quan, địa phương và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề xuất đối tượng, nội dung kiểm tra để Tổ công tác xem xét, quyết định tại phiên họp thường kỳ hàng tháng của Tổ công tác.

3. Tổ chức thực hiện:

- Các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thi hành Kế hoạch này.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, Thường trực Tổ công tác báo cáo xin ý kiến Tổ công tác điều chỉnh Kế hoạch nếu thấy cần thiết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Thành viên Tổ công tác;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- VPCP: Trợ lý, Thư ký TTg, các PTTg, các Vụ, Cục,
Cổng thông tin điện tử CP;
- Lưu: Văn thư, TCTTTg (3b).L

TỔ TRƯỞNG
Mai Tiến Dũng
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
06/02/2018
Văn bản được ban hành
38/KH-TCTTTg
06/02/2018
Văn bản có hiệu lực
38/KH-TCTTTg

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 54/QĐ-TCT66 lĩnh vực Doanh nghiệp, Tài chính nhà nước

Quyết định 54/QĐ-TCT66 năm 2018 về Quy chế hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành ngày 13/02/2018

Ban hành: 13/02/2018
Hiệu lực: 13/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 38/KH-TCTTTg lĩnh vực Bộ máy hành chính

Kế hoạch 38/KH-TCTTTg về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018 do Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 06/02/2018

Ban hành: 06/02/2018
Hiệu lực: 06/02/2018
Trạng thái: Chưa xác định

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ