Kế hoạch 338/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Tóm lược

Kế hoạch 338/KH-UBND thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành ngày 05/02/2018

Số hiệu: 338/KH-UBND Ngày ban hành: 05/02/2018
Loại văn bản: Kế hoạch Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Địa phương ban hành: Điện Biên Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Văn hóa - Xã hội,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Điện Biên Phó Chủ tịch Lò Văn Tiến

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 338/KH-UBND

Điện Biên, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Văn bản số 08/TGCP-CP-VP ngày 03/01/2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội tổng kết công tác năm 2017 ngành quản lý nhà nước về tôn giáo; y ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018, với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo;

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và Ủy ban Mặt trận, các tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác QLNN đối với hoạt động tôn giáo; tham mưu, giải quyết tốt các vụ, việc liên quan đến tôn giáo, không đbị động, bất ngờ xảy ra;

- Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; củng cvà tăng cường sự đoàn kết của chức sắc, tín đồ tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cu

- Việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phải nghiêm túc, chặt chẽ, thận trọng từng bước, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

- Chủ động nắm tình hình, thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, tham mưu, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để các điểm nóng, vụ, việc phức tạp liên quan đến tôn giáo xảy ra.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo

- Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Tập trung triển khai Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; các Nghị định, văn bản hướng dẫn thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo trong hệ thống chính trị, trong chức sắc tôn giáo và trong toàn xã hội. Quan tâm và tăng cường tuyên truyền trên các báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng và trong các hoạt động của tổ chức tôn giáo, qua đó nâng cao nhận thức về tôn giáo và công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân hiu, nắm rõ và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt và tiến hành sơ, tổng kết các kết luận, chỉ thị, thông báo, chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tôn giáo; chú trọng nghiên cứu biện pháp, cách thức làm mới, hiệu quả.

2. Về công tác QLNN đối với hoạt động tôn giáo

- Tập trung nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh đảm bảo nhất quán theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tôn giáo; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật từ cả phía cơ quan nhà nước, cán bộ làm công tác tôn giáo và các tổ chức, cá nhân tôn giáo;

- Tiếp tục khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo đã được công nhận, chưa được công nhận; các điểm nhóm đã được đăng ký, chưa được đăng ký sinh hoạt tôn giáo; kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo điều kiện để đồng bào có đạo sinh hoạt tôn giáo theo đúng pháp luật; thực hiện tốt việc quản lý, hướng dẫn các điểm nhóm sinh hoạt và hoạt động của các chức sắc, tổ chức tôn giáo trên địa bàn theo quy định của Luật tín ngưng, tôn giáo; quản lý, hướng dẫn, rà soát các cơ chế, chính sách, hoạt động liên quan đến tôn giáo như: các hoạt động bồi dưỡng, bồi linh; các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện xã hội, đặc biệt là vấn đề đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự của tổ chức tôn giáo...; thiết lập phần mềm quản lý, cập nhật số liệu tôn giáo;

- Làm tốt công tác vận động, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín; tranh thủ chức sắc, chức việc các tôn giáo; quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán tôn giáo; đặc biệt chú ý những vùng trọng điểm, phức tạp; định hướng hoạt động tôn giáo đảm bảo theo đúng đường hướng và phương châm hành đạo, gắn bó với dân tộc và chấp hành pháp luật của Nhà nước; chủ động phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu và hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; chú ý quản lý, lãnh đạo các hoạt động quần chúng tự phát, không để hình thành tổ chức và hoạt động không đúng quy định của pháp luật;

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc trao đổi, nắm bắt tình hình, kịp thời chấn chỉnh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật; chủ động, phối hợp giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo ngay tại cơ sở, nhất là những vụ việc có đơn thư tố cáo, phản ánh của công dân liên quan đến tôn giáo kéo dài; không để các thế lực xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo để móc nối, kích động chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; không để bị động, bất ngờ xảy ra; đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nội địa, an ninh biên gii; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng

Tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và khả năng xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.

4. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy QLNN về tôn giáo

- Tiếp tục xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết tôn giáo; đoàn kết lương giáo, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.

- Xây dựng mạng lưới đội ngũ làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở; nghiên cứu, đxuất kiện toàn bộ máy QLNN về tôn giáo ở các cấp theo các nghị định, thông tư hướng dẫn của Trung ương, của Bộ Nội vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

5. Về công tác đối ngoại về tôn giáo

Tăng cường công tác đối ngoại, đối thoại về tôn giáo, chủ động đón tiếp, làm việc cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình tôn giáo cũng như tạo điều kiện đcác tổ chức chức tôn giáo trong nước, các đoàn nước ngoài vào địa bàn tìm hiểu vấn đề tôn giáo; xây dựng lập luận đấu tranh, phản bác luận điệu của thế lực thù địch, nhằm giúp các tổ chức tôn giáo trong nước và cộng đồng quốc tế hiểu rõ tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong nước và của địa phương.

6. Về an sinh xã hội

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, ổn định cuộc sống cho đồng bào các dân tộc, giải quyết kịp thời mọi vướng mắc, phát sinh, tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là người dân theo đạo; xây dựng cộng đồng các dân tộc, tôn giáo đoàn kết, bình đẳng, phát huy và khôi phục những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

III. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về công tác tôn giáo; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức các hội nghị tuyên truyền Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác QLNN về tôn giáo.

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã trong việc thực hiện Kế hoạch này; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ QLNN về tôn giáo hàng tháng và quí, năm: Báo cáo tháng gửi trước ngày 15 hàng tháng, báo cáo quí gửi trước ngày 15 của tháng cuối quí, báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 15/6, báo cáo 9 tháng gửi trước ngày 15/9 và báo cáo tổng kết năm gửi trước ngày 15/11.

2. Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của các tổ chức tôn giáo về xây dựng cơ sở thờ tự, về đất đai trên địa bàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình tổ chức triển khai thực hiện bằng hình thức phù hợp, đảm bảo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ QLNN về tôn giáo trên địa bàn phù hợp với tình hình của địa phương, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng liên quan của tnh triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả; chủ động xem xét, giải quyết các vấn đề tôn giáo tại địa phương theo thẩm quyền và các quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

5. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các tổ chức đoàn thể phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động, nắm tình hình tôn giáo, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018; các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ để báo cáo UBND tỉnh lập thời xem xét, chỉ đạo.

 


Nơi nhận:
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo 160 t
nh;
- Các Sở, ngành, đoàn thể t
nh: Ngoại vụ; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
05/02/2018
Văn bản được ban hành
338/KH-UBND
05/02/2018
Văn bản có hiệu lực
338/KH-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản thay thế (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản được căn cứ (0)
Văn bản hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2017/QĐ-UBND Quy định Quy trình công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành ngày 20/09/2018

Ban hành: 20/09/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 774/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục

Quyết định 774/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên ban hành ngày 18/09/2018

Ban hành: 18/09/2018
Hiệu lực: 18/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 2559/KH-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Kế hoạch 2559/KH-UBND thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành ngày 12/09/2018

Ban hành: 12/09/2018
Hiệu lực: 12/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 762/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội

Quyết định 762/QĐ-UBND thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch, Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên ban hành ngày 11/09/2018

Ban hành: 11/09/2018
Hiệu lực: 11/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ