Kế hoạch 18/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Tóm lược

Kế hoạch 18/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2018 ban hành ngày 31/01/2018

Số hiệu: 18/KH-UBND Ngày ban hành: 31/01/2018
Loại văn bản: Kế hoạch Ngày hiệu lực: 31/01/2018
Địa phương ban hành: Hòa Bình Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Văn hóa - Xã hội,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Hòa Bình Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2018

Căn cQuyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định s1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tnh, về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách nhà nước đthực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân tnh về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2018, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Số xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm là 6 xã.

2. Số tiêu chí bình quân chung của một xã là 13 tiêu chí/xã; không có xã đạt dưới 8 tiêu chí.

3. Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

4. Mỗi huyện, thành phố có ít nhất từ 01 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị có hiệu quả trở lên và có từ 02 đến 03 thôn, xóm, bản tiêu biểu thực hiện phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”.

5. Các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải xây dựng 01 tuyến đường xanh - sạch - đẹp có chiều dài tối thiểu 1 km và được trồng hoa, cây cảnh hai bên đường.

(Có kế hoạch chi tiết từng huyện, thành phố kèm theo)

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Hướng dẫn, chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đồng thời rà soát các nội dung, hạng mục công trình cần hỗ trợ đầu tư xây dựng theo tổng nguồn vốn đã được phân bổ trong Nghị quyết số Đ"> 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết hợp huy động, lồng ghép các nguồn vốn để hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng hạ tầng mc tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn đã được phê duyệt.

- Đối với nhóm xã phn đu đạt chuẩn trong năm 2018: Rà soát, xây dựng khung kế hoạch, lộ trình và cân đối, huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí đảm bảo hoàn thành trong năm 2018; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình hạ tng trên địa bàn xã; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn; xây dựng các mô hình hợp tác theo chuỗi giá trị đtạo việc làm, nâng cao thu nhập bn vng cho người dân; xây dựng các tuyến đường được trồng hoa, cây cảnh hai bên đường và có cảnh quan môi trường xanh-sạch- đẹp.

- Đối với các xã dưới 8 tiêu chí: Tổ chức rà soát, đánh giá thực chất mức độ đạt các tiêu chí, lập khung kế hoạch, cân đối nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, ưu tiên thực hiện các tiêu chí gần đạt, cần ít nguồn lực, tiêu chí thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, để phấn đu trong năm 2018 đạt từ 1 đến 2 tiêu chí trở lên;

- Đối với các xã đã đạt chuẩn: Tiếp tục củng cố, nâng chất lượng các tiêu chí, có kế hoạch, lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng các tuyến đường được trồng hoa, cây cảnh hai bên đường và có cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

- Đối với nhóm xã còn lại: Chủ động huy động có hiệu quả các nguồn lực, tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, tiêu chí, làm tiền đề phấn đấu đạt chuẩn nhng năm tiếp theo; tích cực thực hiện phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”.

2. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới

- Các cơ quan thông tin, báo chí tiếp tục phổ biến mục tiêu, nội dung các cơ chế chính sách của Chương trình, thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới để phổ biến và nhân rộng.

- Đổi mới thực hiện phương thức tuyên truyn, như: Sinh hoạt Chi bộ chuyên đề về xây dựng nông thôn mới; tổ chức đối thoại về xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

- Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; “nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”; “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp” và các cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đng đu trong xây dựng nông thôn mới. Nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và của các cơ quan có liên quan.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ tham gia chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình ở tất cả các cấp

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình đạt 79,4 % (tăng 9,7% so với năm 2017) ở tất cả các cấp nhằm nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện chương trình, trọng tâm là cán bộ thôn, bản và xã, hướng dẫn cập nhập kiến thức, thông tin chính sách trong chỉ đạo điều hành, các cơ chế, chính sách trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời kết hợp tổ chức tham quan học tập, trao đi lẫn nhau.

4. Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

- Giám đốc các Sở, ban, ngành, đơn vị (thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh) theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định s134/QĐ-BCĐ ngày 31/10/2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, tham mưu, đề xuất và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, xã thực hiện xây dựng nông thôn mới, bảo đảm hiệu quả, kịp thời phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh;

- Rà soát, bổ sung, sửa đổi, điều chnh các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thanh quyết toán các nguồn vốn của chương trình; thực hiện Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016-2020 và cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ.

5. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Ban Chỉ đạo và Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới các cấp

- Đcao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đồng thời chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện Chương trình;

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình và bộ máy giúp việc các cấp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; có chính sách khuyến khích và phụ cấp chế độ đặc thù đối với các bộ chuyên trách, kiêm nhiệm trực tiếp tham gia thực hiện chương trình;

- Mỗi đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh chủ động có kế hoạch mỗi quý ít nhất có một lần xuống địa phương được giao phụ trách để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra theo dõi việc thực hiện nội dung, tiêu chí thuộc ngành, đơn vị phụ trách; kịp thời tháo gnhững khó khăn, vưng mắc của địa phương, động viên các địa phương hoàn thành tốt kế hoạch đ ra.

- Chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ các mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 đã đề ra, để tng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị và các địa phương.

6. Tổ chức kiểm tra công tác ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các xã trong công tác xây dựng quy chế qun lý quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã (nếu cần thiết).

7. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn

Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình dự án đxây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, gắn với việc chỉnh trang Khu dân cư, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, xã có tiêu chí thấp, các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018 theo lộ trình. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực slàm chủ trong xây dựng nông thôn mới theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ và Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Tăng cường công tác quản lý nợ xây dựng cơ bản, xử lý dứt điểm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nợ xây dựng cơ bản trái quy định.

8. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho cư dân nông thôn

- Tập trung đẩy nhanh thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp ở mi địa phương gắn với phát triển ngành nghề, thu hút đầu tư của doanh nghiệp, ưu tiên mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị phát triển sản phẩm hàng hóa chlực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư. Thực hiện từng bước “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng nhiều mô hình mới, nhân rộng các mô hình sản xuất đang hoạt động có hiệu quả áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chui giá trị, các mô hình sản xuất các sản phẩm sạch, an toàn gắn vi tiêu thụ sản phẩm, tăng thu nhập n định cho người nông dân; Hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích liên kết 4 nhà, liên doanh theo phương châm “doanh nghiệp hóa, liên kết hóa, xã hội hóa”.

- Xây dựng và triển khai Đề án mỗi xã, phường một sản phẩm.

9. Tập trung tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp

- Tiếp tục phát động thực hiện phong trào “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh” gn với nội dung “3 sạch”, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp và gắn với việc tổ chức thi đua, khen thưng ở tt cả các địa phương;

- Triển khai có hiệu quả mô hình thí điểm bảo vệ môi trường theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Vận động và hỗ trợ cho các gia đình nông thôn tập trung cải tạo, thâm canh ao, vườn để có cảnh quan đẹp và có thu nhập, xây dựng đủ các công trình vệ sinh thiết yếu, sửa lại cổng ngõ, tường rào xanh đẹp, tổ chức định kỳ các hoạt động cộng đồng như khơi thông cống rãnh thoát nước, dọn vệ sinh và xử lý rác thải, trồng cây xanh nơi công cộng...

10. Về văn hóa - xã hội

Tiếp tục đổi mới căn bn, toàn diện giáo dục đào tạo, ưu tiên vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học; khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển các trường chất lượng cao; tiếp tục triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Xây dựng và nhân rộng mô hình Du lịch làng xã nông thôn mới.

Quan tâm cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chính sách Bảo hiểm xã hội, bo hiểm y tế; tăng cường công tác quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tập trung tun truyền, tập huấn, nâng cao ý thức cho người dân về sử dụng nước sạch, bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

11. Xây dựng Hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng, nâng cao chất lượng an ninh, trật tự an toàn xã hội nông thôn

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hệ thống chính trị; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là các xã vùng trọng điểm; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; thực hiện tt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tquốc trên địa bàn nông thôn.

Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn, xóm và cộng đồng dân cư đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới tại tất cả các xã.

12. Huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho Chương trình

- Tiếp tục quan tâm huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỉnh; các địa phương chủ động cân đối dành một phần nguồn lực từ ngân sách địa phương hỗ trợ cho Chương trình xây dựng nông thôn mới và lồng ghép thực hiện với nguồn vốn của các chương trình khác để hoàn thành kế hoạch đề ra; Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã đăng ký về đích trong giai đoạn 2016-2020;

- Có cơ chế phù hợp để huy động được nhiều nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước; Các ngành, các cấp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp phù hợp với khả năng; Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp đóng góp sc lực, của cải của mình vào sự nghiệp xây dựng nông thôn mới;

- Quan tâm đến thực hiện một số tiêu chí còn đạt ở mức thấp, trong đó có tiêu chí cần huy động nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nước sạch, môi trường,...; Tập trung, ưu tiên nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đtạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho cư dân nông thôn.

- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tnh đóng góp bằng tiền lương và các khoản thu nhập khác để ủng hộ các xã xây dựng nông thôn mới.

13. Triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác thi đua khen thưởng

Tổ chức thực hiện ký giao ước thi đua năm 2018 trong các phong trào xây dựng nông thôn mới rộng khắp giữa các địa phương, thôn xóm, hộ dân, đơn vị trên địa bàn. Xem xét, khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Hội nghị sơ kết 3 năm (trong tháng 12/2018).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành và các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 134/QĐ-BCĐ ngày 31/10/2016 của Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các địa phương thực hiện các lĩnh vực, các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới thuộc ngành, đơn vị mình phụ trách trong Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch này;

- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp tháo gnhững khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện tại các địa phương;

- Căn cứ vào kế hoạch năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh để lập kế hoạch công tác xây dựng nông thôn mới của đơn vị mình.

2. UBND các huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố

- Căn cứ vào nội dung kế hoạch chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và thực tế tại địa phương để cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, bổ sung vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của địa phương;

- Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phi và bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo huyện, thành phố; xã và Ban Quản lý xã; sp xếp, btrí, bổ sung cán bộ có trình độ, năng lực làm chuyên trách trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại nhân sự trong tổng biên chế được giao;

- Tiếp tục tăng cường việc huy động các nguồn lực, ưu tiên hỗ trợ cho các xã sớm hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018 và triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới của các xã còn lại trên địa bàn theo kế hoạch đề ra;

- Ưu tiên nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo việc làm, tăng thu nhập n định cho cư dân nông thôn;

- Phối hợp với các ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, hướng dẫn và chỉ đạo các xã trên địa bàn, xác định các điều kiện cụ thể để xây dựng kế hoạch chi tiết, giải pháp để thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018; đặc biệt là việc huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình;

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; phong trào “nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”, xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã trên địa bàn;

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm và công tác thi đua khen thưởng địa phương làm tốt và các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới. Phát hiện kịp thời cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến ra diện rộng;

- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, nhưng khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề xuất giải pháp thực hiện với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Chương trình).

3. Đề nghị Mặt trận tổ quốc, các tổ chức Đoàn thể tỉnh Chủ động lựa chọn nhng nội dung thiết thực để vận động, khuyến khích các hội viên, các cá nhân và tổ chức cùng đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; phong trào “nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”, xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch-đẹp và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã trong tỉnh.

4. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện định khàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm với Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (2016-2018) trong tháng 12/2018.

(Có phụ biểu phân công tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2018 Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới kèm theo)

VI. KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

- Thời gian 3 tháng, 6 tháng và 1 năm các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tnh được giao phụ trách tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương, trên cơ sở đó tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, xây dựng kế hoạch công tác năm 2019;

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh và UBND, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo Văn bản số 1315/UBND-NNTN ngày 26/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh và trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ thì nghiên cứu xây dựng, đề xuất các giải pháp gửi qua Cơ quan thường trực chương trình để tổng hợp báo cáo Thường trực Ban Chđạo, Trưởng Ban chđạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Văn phòng Điều phối NTM TW;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Liên đoàn LĐ t
nh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (N.60).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

BIỂU GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2018 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Kế hoạch số: 18/KH-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

 

1

1

2

 

 

 

 

1

 

Đơn vị tính: Xã

TT

Nội dung

Huyện Cao Phong (12 xã)

Huyện Đà Bắc (19 xã)

TP. Hòa Bình (7 xà)

Huyện Kỳ Sơn (9 xã)

Huyện Kim Bôi (27 xã)

Huyện Lạc Thủy (13 xã)

Huyện Lạc Sơn (28 xã)

Huyện Lương Sơn (19 xã)

Huyện Mai Châu (22 xã)

Huyện Tân Lạc (23 xã)

Huyện Yên Thủy (12 xã)

Tổng

1

Số xã đạt 19 tiêu chí

4

1

7

5

6

7

7

14

4

5

5

65

2

Số xã đạt từ 15-18 tiêu chí

1

1

0

1

2

4

1

3

2

2

1

18

3

Số xã đạt từ 10-14 tiêu chí

4

12

0

3

17

2

5

2

7

8

2

62

4

Số xã đạt từ 8-9 tiêu chí

3

5

0

0

2

0

15

0

9

8

4

46

5

Số km đưng giao thông thôn, xóm được xây dựng xanh- sạch-đẹp và trồng hoa (ĐVT: km)

4

1

7

5

6

7

7

14

4

5

5

65

6

Số Mô hình sản xuất phát trin theo chuỗi giá trị được giới thiệu (ĐVT: Mô hình)

1

1

2

3

3

3

2

2

1

2

2

27

Ghi chú: Giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể nội dung "Số km đường giao thông được trồng hoa".

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH NĂM 2018 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Kế hoạch số: 18/KH-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Hình thức thực hiện

1

Tổ chức thực hiện ký giao ước thi đua năm 2018 giữa các huyện, thành phố và giữa các sở, ngành; đơn vị trong tỉnh về các nội dung triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sở Nội vụ

Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Sở Tài chính

Quý I

Tổ chức hội nghị ký kết

2

Kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn tỉnh.

Sở Nông nghiệp & PTNT

Sở Nội vụ, các Sở, ngành liên quan

Quý I

QĐ của UBND tỉnh

3

Bổ sung sửa đổi Quyết định ban hành quy định thi đua, khen thưởng trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp & PTNT

Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, TP

Quý I

QĐ của UBND tỉnh

4

Rà soát các nội dung, hạng mục công trình cần hỗ trợ đầu tư xây dựng theo tổng nguồn vốn đã được phân btrong Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở nông nghiệp & PTNT

Sở KH&ĐT; Sở Tài chính; các Sở ngành, đơn vị liên quan và Các huyện, thành phố

Quý II

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 2018-2020

5

Hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoàn thành chỉ tiêu đạt tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch giao trong năm 2018.

Các Sở, ban, ngành, các đơn vị được giao phụ trách tiêu chí NTM

Các huyện, thành phố

Quý I

Báo cáo

6

Tiếp tục rà soát, hướng dẫn các ngành, đơn vị, địa phương thanh quyết toán nguồn kinh phí Snghiệp kinh tế phát triển Chương trình mục tiêu QG XD NTM năm 2017

Sở Tài chính

SKH&ĐT, Sở NN&PTNT; Kho bạc NN tỉnh; các sở ngành liên quan; các huyện, thành phố và các xã

Quý I

Văn bản ca S

7

Tiếp tục rà soát, bổ sung hướng dẫn cơ chế qun lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới theo Luật đầu tư và Luật xây dựng cơ bn

Sớ Kế hoạch và Đầu

Các Sở, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố và các xã

Quý II

QĐ của UBND tỉnh

8

Rà soát, bổ sung ban hành các bản vẽ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình trong xây dựng nông thôn mới để áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Các Sở: Xây dựng; Văn hóa, thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp & PTNT; Y tế

Các Sở, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố và các xã

Quý I, II

Quyết định của UBND tỉnh

9

Xây dựng tuyển chọn cán bộ tham gia hợp tác xã theo Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Các Sở, ngành liên quan; UBND huyện, thành phố và các xã

Quý I, II

Báo cáo kết quả

10

Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã và công tác ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã, tổ chức thực hiện theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Sở Xây dựng

Các huyện, thành phố và các xã

Quý II, III

Báo cáo kết quả

11

Đề xuất khen thưởng cho các tập thể, đơn vị, tổ chức; các hộ gia đình, các cá nhân tiêu biu trong xây dựng nông thôn mới năm 2018.

Sở NN&PTNT, Sở Nội vụ

Các đơn vị thành viên BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh; BCĐ các huyện, thành phố và các xã

Quý IV

Quyết định của UBND tỉnh

12

Tổng kết kết quả thực hiện các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị giai đoạn 2017-2018 sử dụng nguồn vn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp & PTNT

Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, TP

Quý IV

Báo cáo kết quả

13

Thực hiện công tác tổng hợp Chương trình (theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND Quyết định số Q"> 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và theo dõi tng hợp điều chỉnh điều chỉnh kịp thời các vướng mc trong quá trình thực hiện Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020. Hướng dẫn số 1084/HD-SKHĐT ngày 14/7/2017 Hướng dẫn tạm thời quy trình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhóm C có quy mô nhỏ và một số nội dung trong công tác lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020. Công văn số 2087/SKHĐT-KTN hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố huy động nguồn lực bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, TP

Cả năm

QĐ của UBND tỉnh

14

Hướng dẫn xây dựng mô hình vườn thuốc nam tại các trạm y tế xã

Sở Y tế

Các huyện, thành phố

Cả năm

Báo cáo kết quả

15

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020” và các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Các đơn vị thành viên BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh; BCĐ các huyện, thành phố và các xã

Cả năm

Báo cáo kết quả

16

Tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gn với phong trào “Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - ngõ xóm văn minh” và xây dựng các mô hình cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hội Liên hiệp Phụ ntỉnh

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Các huyện, thành phố

Cả năm

Báo cáo kết quả

17

Tổ chức thực hiện phong trào “nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” và xây dựng các mô hình cảnh quan môi trưng xanh-sạch-đẹp.

Hội Nông dân tỉnh

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Các huyện, thành phố

Cả năm

Báo cáo kết quả

18

Tiếp tục hướng dẫn thực hiện phát triển sản xuất; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong xây dựng nông thôn mới

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, TP

Cả năm

Báo cáo

19

Hướng dẫn xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản xuất.

Liên Minh HTX tỉnh

Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, TP

Cả năm

Báo cáo

20

Hướng dẫn thủ tục đầu tư hỗ trợ hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, TP

Cả năm

Báo cáo kết quả

21

Tổ chức tuyên truyền về NTM

Văn phòng điều phối tỉnh,

Các đơn vị thành viên BCĐ; các huyện, TP; Đài truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

Cả năm

Báo cáo

22

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hệ thống chính trị, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đảm bo an ninh, trật tự an toàn xã hội tại cơ s; thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tquốc trên địa bàn nông thôn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Công An tnh

Các đơn vị thành viên BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh; BCĐ các huyện, thành phố và các xã

Cả năm

Báo cáo kết qu

23

Kiểm tra công tác chỉ đạo, thực hiện kế hoạch năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 tại các địa phương.

Ban Chỉ đạo các CTMTQG tnh.

Các S, ngành liên quan; (Thành viên BCĐ); BCĐ các huyện, Thành phố

Định kỳ 6 tháng; cả năm

Báo cáo kết quả

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
31/01/2018
Văn bản được ban hành
18/KH-UBND
31/01/2018
Văn bản có hiệu lực
18/KH-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND quy định về chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh Hòa Bình ban hành ngày 08/10/2018

Ban hành: 08/10/2018
Hiệu lực: 20/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành ngày 07/09/2018

Ban hành: 07/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND lĩnh vực khác

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thuộc chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước; mức đầu tư trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 ban hành ngày 24/08/2018

Ban hành: 24/08/2018
Hiệu lực: 05/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành ngày 21/08/2018

Ban hành: 21/08/2018
Hiệu lực: 05/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ