Giáo viên nhiều tỉnh thành sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm?

15:37 - 16/06/2020 Tin pháp luật
Nghị quyết 27-NQ/TW đã đề ra nhiều giải pháp giải quyết những bất cập trong chính sách tiền lương cho giáo viên. Trong đó, có việc mở rộng áp dụng chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Giáo viên nhiều tỉnh thành sẽ được hưởng thu nhập tăng thêm? Ảnh minh họa.

 

Căn cứ vào Điều 12 Luật Viên chức năm 2010 về quyền và nghĩa vụ của viên chức về tiền lương, các chế độ liên quan đến tiền lương như sau:

 

Viên chức được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;

 

Ngoài ra, viên chức còn được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

 

Bên cạnh đó, còn được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Về thu nhập tăng thêm của giáo viên được quy định chi tiết tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

thu nhập tăng thêm của giáo viên  được chi từ quỹ bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm.
Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác.

 

Hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị.

 

Theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND, TP.HCM đã thực hiện việc chi thu nhập tăng thêm của giáo viên. Đây cũng là thành phố đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này áp dụng việc chi thu nhập tăng thêm cho đối tượng này.

 

Cụ thể, thu nhập tăng thêm của giáo viên được trả dựa vào hiệu quả công việc, kết quả đánh giá hiệu quả công việc hàng quý, hàng năm của từng giáo viên và đặc biệt không được cào bằng.

 

Nghị quyết này cũng quy định mức chi trả thu nhập tăng thêm của giáo viên theo các năm từ 2018-2020 như sau:

 

- Năm 2018: Hệ số điều chỉnh tăng thu nhập tối đa là 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ;

 

- Năm 2019: Hệ số tối đa này tăng lên 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ;

 

- Từ năm 2020: Theo Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND  thì hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

 

Cũng theo quy định về cải cách tiền lương nêu tại Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập thì sẽ:

 

Mở rộng áp dụng cơ chế thí điểm với một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tự cân đối ngân sách và bảo đảm đủ nguồn thực hiện cải cách tiền lương, chính sách an sinh xã hội được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của viên chức.

 

Như vậy, sắp tới đây, giáo viên tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng sẽ được hưởng khoản thu nhập tăng thêm như tại TP.HCM.

 

 

Thúy
Chia sẻ