Chỉ tiêu BHXH: Ít nhất 90% người lao động phải tham gia

23:25 - 04/08/2018 Tin pháp luật
Theo Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại các địa phương, phải đạt ít nhất 90% người lao động tham gia BHXH vào cuối năm 2019.
Nghị quyết 102/NQ-CP được Chính phủ ban hành ngày 3/8/2018 quy định về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.

chỉ tiêu bhxh

Theo đó, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN của các địa phương phải đảm bảo:
 
- Đối với BHXH bắt buộc và BHTN: Tỷ lệ NLĐ tham gia chiếm 90% số đối tượng thuộc diện tham gia vào cuối năm 2019 và 95% vào cuối năm 2020;
 
- Đối với BHXH tự nguyện: Tốc độc gia tăng đối tượng tham gia của năm sau so với năm trước ít nhất bằng 30% - 50% so với năm trước.
 
Để xác định được tỷ lệ trên, các địa phương phải dựa vào các chỉ tiêu sau:
 
- Số người tham gia BHXH;
 
- Tỷ lệ tham gia BHXH;
 
- Tốc độ phát triển số người tham gia BHXH.
 
Các nguyên tắc, chỉ tiêu, tiêu chí và phương pháp xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH được đính kèm trong phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 102/NQ-CP.
 
Chi tiết phụ lục xem tại Nghị quyết 102/NQ-CP có hiệu lực từ 03/8/2018.
Chia sẻ