Từ 1/7/2018, thay đổi cách tính lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng

09:23 - 25/07/2018 Tin pháp luật
Theo thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH, cách tính lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ có sự thay đổi bắt đầu từ ngày 1/7/2018.

Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 15/8/2018) hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018.

Từ ngày 01/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với các đối tượng quy định. Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng (sau đây gọi gọn là mức hưởng) được tính theo công thức sau:
 
Mức hưởng từ tháng 7/2018 = Mức hưởng tháng 6/2018  x  1,0692
 

thay đổi cách tính lương hưu 2018

 (Thay đổi cách tính lương hưu và trợ cấp BHXH 2018 - Ảnh minh họa)
 
Mức hưởng này áp dụng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018, bao gồm:
 
- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
 
- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.
 
- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
 
- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
 
Các chế độ tại Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH được thực hiện kể từ ngày 01/7/2018.
 
Trích dẫn Điều 2 Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH:
 
Điều 2. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
 
Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2018. Cụ thể:
 
Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7 năm 2018 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2018 x 1,0692
 
Chia sẻ