Xử lý nghiêm ngân hàng ép khách cần vay vốn mua bảo hiểm

09:19 - 10/11/2020 Tin pháp luật
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Công văn số 7928/NHNN-TTGSNH do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/10/2020 về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm.

Xử lý nghiêm ngân hàng ép khách cần vay vốn mua bảo hiểm (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tuân thủ quy định pháp luật và phát triển lành mạnh, bền vững, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện các nội dung sau:

 

- Rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ với hoạt động đại lý bảo hiểm trên toàn hệ thống và xử lý nghiêm những trường hợp ép khách hàng cần vay vốn mua bảo hiểm nhân thọ và các loại bảo hiểm khác;

 

- Thực hiện chào bán, giải thích điều kiện, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm cũng như các hoạt động đại lý bảo hiểm khác cho khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;

 

- Chấp hành nghiêm các quy định về bảo hiểm, đại lý bảo hiểm cũng như các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và các văn bản khác có liên quan…

 

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh bảo hiểm đối với các cán bộ tín dụng vầ cán bộ tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm; trong đó, cần đặc biệt lưu ý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

 

Nếu có trường hợp vi phạm nội dung của Công văn này, Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.

Tailieuluat
Chia sẻ