Người lao động được quyền tham gia xây dựng thang, bảng lương

08:26 - 23/02/2021 Tin pháp luật
Đây là nội dung được Chính phủ nêu tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về điều kiện lao động, quan hệ lao động.

Người lao động được quyền tham gia xây dựng thang, bảng lương (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, Điều 44 Nghị định 145/2020 nêu rõ, người lao động có quyền được tham gia ý kiến về việc xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể.

 

Về hình thức tham gia ý kiến, nếu pháp luật không có quy định thì người lao động được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động tại hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc.

 

Ngoài ra, người lao động được quyền tham gia đóng góp ý kiến với những nội dung khác như:

 

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

 

- Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc;

 

- Nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật.

 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Tailieuluat
Chia sẻ