Xác định vị trí việc làm: Một người phải được giao đủ khối lượng công việc

16:11 - 11/09/2020 Tin pháp luật
Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập vừa được ban hành ngày 10/9/2020.

 

 

Xác định vị trí việc làm: Một người phải được giao đủ khối lượng công việc. (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, nguyên tắc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc cụ thể như sau:

 

Trước hết là thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và của pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Đồng thời phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Bên cạnh đó, phải bảo đảm một người làm việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian lao động quy định. Những vị trí việc làm không có đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

 

Ngoài ra, cần bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Nghị định 106/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ