Từ ngày 21/5/2022, Công an huyện được cấp biển số xe ô tô, Công an xã được cấp biển xe máy

08:35 - 18/04/2022 Tin pháp luật
Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 15/2022/TT-BCA sửa đổi Thông tư 58/2020/TT-BCA về trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

 

Kể từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện sẽ được trao quyền cấp đăng ký, biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình, trừ các trường hợp:

 

- Xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc thành phố thuộc tỉnh nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở.

 

- Xe ô tô của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và xe ô tô của người nước ngoài làm việc trong cơ quan đó; xe ô tô của các cơ quan, tổ chức quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 58/2020/TT-BCA.

 

Hiện nay, thẩm quyền cấp đăng ký, biển số xe ô tô thuộc về Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh (khoản 3, khoản 4 Điều 3 Thông tư 58/2020/TT-BCA).

 

Bên cạnh đó, điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư 15/2022/TT-BCA cũng quy định về thẩm quyền cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy như sau:

 

Công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương.

 

Như vậy, cũng từ ngày 21/5/2022, Công an cấp xã được thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

 

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, thẩm quyền này thuộc về Phòng Cảnh sát giao thông và Công an cấp huyện.

 

Thông tư 15/2022/TT-BCA được ban hành ngày 06/4/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ