Từ 19/12, bãi bỏ 20 văn bản trong lĩnh vực giáo dục

08:46 - 06/11/2020 Tin pháp luật
Vừa qua, ngày 03/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) đã ban hành Thông tư số 41/2020/TT-BGDĐT bãi bỏ 20 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

Từ 19/12, bãi bỏ 20 văn bản trong lĩnh vực giáo dục (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, một số văn bản sau đây sẽ bị bãi bỏ:

 

- Chỉ thị số 02/2005/CT-BGD&ĐT ngày 31/01/2005 về việc tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường.

 

- Quyết định số 75/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2007 về Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục.

 

- Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập.

 

- Thông tư số 06/2011/TT-BGDĐT ngày 11/02/2011 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

- Thông tư số 25/2011/TT-BGDĐT ngày 16/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng.

 

- Thông tư số 39/2012/TT-BGDĐT ngày 05/11/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục...

 

Thông tư 41/2020 có hiệu lực kể từ 19/12/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ