Từ 14/8/2023: Sẽ được nhận phần lương hưu tăng thêm

16:35 - 21/07/2023 Tin pháp luật
Đó là nội dung đáng chú ý tại Công văn 451/CSXH-HT về việc cung cấp thông tin về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Sẽ chi trả phần lương hưu tăng thêm từ 14/8/2023.

 

Theo nội dung Công văn 451 thì để bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới tại kỳ chi trả tháng 8/2023 từ ngày 14/8/2023, đây cũng là ngày Nghị định 42/2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

 

Trong kỳ chi trả tháng 8/2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng sẽ thực hiện truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023 cho người hưởng.

 

Nghị định 42/2023 quy định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng như sau:

 

- Tăng thêm 12,5% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 cho các đối tượng đã được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 108/2021.

 

- Tăng thêm 20,8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 cho các đối tượng chưa được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 108/2021.

 

Nếu sau khi điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng mà có mức hưởng thấp hơn 03 triệu đồng/tháng thì điều chỉnh như sau:

 

- Người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng: được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng

 

- Người có mức hưởng từ 2,7 đến dưới 03 triệu đồng/người/tháng: tăng lên bằng 03 triệu đồng/người/tháng.

 

Công văn 451/CSXH-HT được Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ban hành ngày 17/7/2023.

Tailieuluat
Chia sẻ