Trước 31/3/2021, phải hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập

08:25 - 26/02/2021 Tin pháp luật
Đây là chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập được nêu tại Công văn số 252/TTCP-C.IV ban hành ngày 19/02/2021.

 

 

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện công khai việc kê khai tài sản, thu nhập. Cụ thể như sau:

 

- Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xây dựng kế hoạch để thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

 

- Người có nghĩa vụ kê khai nộp 02 bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai theo đúng quy định.

 

Các cơ quan, địa phương trong quá trình triển khai cần lưu ý:

 

- Việc kê khai, công khai Bản kê tài sản, thu nhập lần đầu nêu trên phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

 

- Trong đợt này chỉ thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

 

Việc kê khai hàng năm, kê khai bổ sung của năm 2021 sẽ thực hiện vào cuối năm 2021 bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

 

Trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng Bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó.

 

Tailieuluat
Chia sẻ