Tinh giản biên chế với viên chức khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp

09:28 - 30/12/2020 Tin pháp luật
Ngày 25/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP với nhiều quy định mới liên quan đến chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trong đó có chính sách với viên chức khi chuyển đổi.

Tinh giản biên chế với viên chức khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp (Ảnh minh họa)

 

Các điều kiện chuyển từ đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần:

 

- Tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư hoặc tự đảm bảo được chi thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi.

 

- Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và xác định lại giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

 

- Thuộc danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ quyết định trong từng thời kỳ.

 

Danh mục này không bao gồm các ngành, các lĩnh vực mà pháp luật chuyên ngành quy định không thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

 

- Có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

 

 Ngoài ra, viên chức dôi dư sẽ bị tinh giản biên chế từ 15/02/2021. Tức là từ thời điểm xác định giá trị, đơn vị sự nghiệp công lập không bố trí được việc làm tại công ty cổ phần thì viên chức đang làm việc được hưởng chính sách về tinh giản biên chế.

Tailieuluat
Chia sẻ