Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động

13:17 - 17/07/2018 Tin pháp luật
Quyết định 423/QĐ-UBDT 2018 ban hành ngay 16/7 vừa qua về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Ảnh minh họa

 

Trong đó nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THKT, CLP) trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động như sau:

 

- Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế: năm 2018 phấn đấu thực hiện chỉ tiêu giảm 1,7% biên chế công chức so với số biên chế công chức được giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015; chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

 

- Thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động; kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc trong các đơn vị thuộc Ủy ban;

 

Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ vào yêu cầu công việc, trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, vị trí việc làm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với ngạch, chức danh theo quy định.

 

- Thực hiện rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục tuyển chọn công chức, viên chức, thủ tục thi nâng ngạch, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính định kỳ hàng năm của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và của Ủy ban.

 

- Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính để góp phần hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, nâng cao hiệu quả của hoạt động công vụ.

 

Trích dẫn Quyết định 423/QĐ-UBDT:

4. THTK, CLP trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài sản công:

Các đơn vị trực thuộc Ủy ban trong phạm vi quản lý của mình thực hiện các nội dung sau:

- Triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công;

- Đất đai, trụ sở làm việc giao cho các đơn vị phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm THTK, CLP; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp.
....

Chia sẻ