Thông tư hướng dẫn cấp giấy phép lái xe quốc tế online từ 15/3/2021

09:13 - 12/03/2021 Tin pháp luật
Từ ngày 15/3/2021, khi Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT có hiệu lực, quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế được Bộ Giao thông Vận tải được sửa đổi, bổ sung.

 

 

Cụ thể,theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 01/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã sửa đổi hướng dẫn các giấy tờ cần có để thực hiện việc cấp giấy phép lái xe quốc tế như sau:

 

Cá nhân nộp đơn đề nghị cấp IDP quốc tế theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

 

Như vậy, theo quy định này, từ ngày 15/3/2021 cá nhân muốn đề nghị cấp giấy phép lái xe quốc tế online thì có thể nộp online qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

 

Để được cấp giấy phép lái xe quốc tế khi nộp online, cá nhân cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

- Kê khai theo hướng dẫn và chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp với nội dung đã kê khai;

 

- Hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí thông qua chức năng thanh toán lệ phí của hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân.

 

Trường hợp đơn đề nghị không đúng thì sẽ được thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.

 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, công dân sẽ được cấp giấy phép lái xe quốc tế. Trường hợp nếu không cấp thì phải trả lời và nêu rõ lý do.

 

Tailieuluat
Chia sẻ