Theo Luật cạnh tranh 2018, những hành vi nào bị nghiêm cấm?

19:42 - 04/07/2018 Tin pháp luật
Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 12/6 vừa qua có quy định về những hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh.
luật cạnh tranh 2018
 Ảnh minh họa. 
 
Cụ thể, cơ quan nhà nước thực hiện hành vi gây cản trở cạnh tranh trên thị trường sau đây:
 
- Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện hoặc không thực hiện việc sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ cụ thể hoặc mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp cụ thể, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước hoặc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật;
 
- Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp;
 
- Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị các hiệp hội ngành, nghề, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm hạn chế cạnh tranh trên thị trường;
 
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cạnh tranh.
 
Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh.
 
Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.
Chia sẻ