Thêm 2 trường hợp Đảng viên được miễn kiểm điểm từ 04/10/2023

16:49 - 12/10/2023 Tin pháp luật
Thêm 2 trường hợp Đảng viên được miễn kiểm điểm là nội dung tại Quy định 124-QĐ/TW về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

 


Thêm 2 trường hợp Đảng viên được miễn kiểm điểm từ 04/10/2023.

Khoản 2.1 Điều 2 Quy định 124 quy định cá nhân Đảng viên trong toàn Đảng phải thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình trừ 03 đối tượng:

 

1 - Đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt Đảng

 

2 - Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Đảng

 

3 - Đảng viên kết nạp chưa đủ 06 tháng

 

Quy định số 132 năm 2018 trước đây chỉ quy định duy nhất một trường hợp được miễn kiểm điểm là Đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt.

 

Như vậy Quy định 124 đã bổ sung thêm 02 đối tượng được miễn kiểm điểm.

 

Quy định 124 cũng nêu các tiêu chí đánh giá đối với cá nhân như sau:

 

- Cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

 

+ Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần đoàn kết; ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm; tác phong, lề lối làm việc. 

 

+ Về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

 

+ Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

 

- Với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, kiểm điểm nội dung như trên cùng với các nội dung:

 

+ Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; thực hiện chức trách, nhiệm vụ; mức độ hoàn thành nhiệm vụ

 

+ Trách nhiệm trong công việc; tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;…

 

+ Trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng…

 

Quy định 124-QĐ/TW có hiệu lực thi hành từ ngày 04/10/2023.

 

Tailieuluat
Chia sẻ