Tăng thời hạn của giấy xác nhận thông tin về cư trú từ 01/01/2024

16:48 - 24/11/2023 Tin pháp luật
Tăng thời hạn của giấy xác nhận thông tin về cư trú từ 01/01/2024 là một trong những quy định đáng chú ý tại Thông tư 66/2023/TT-BCA.

 

Tăng thời hạn của giấy xác nhận thông tin về cư trú từ 01/01/2024. (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Thông tư 66/2023/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung Điều 17 xác nhận thông tin về cư trú của Thông tư số 55/2021/TT-BCA. 

 

Cụ thể công dân có thể yêu cầu cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú bằng hình thức:

 

- Yêu cầu trực tiếp tại trụ sở cơ quan đăng ký cư trú

 

- Hoặc yêu cầu qua cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

 

Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm:

 

- Thông tin về nơi cư trú hiện tại, các nơi cư trú trước đây

 

- Thời gian sinh sống tại từng nơi cư trú, hình thức đăng ký cư trú

 

- Các thông tin về cư trú khác đang có trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

 

Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp.

 

Quy định hiện hành, giấy xác nhận thông tin về cư trú do cơ quan công an xã, phường cấp có giá trị trong 30 ngày.

 

Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị sử dụng kể từ thời điểm thay đổi, điều chỉnh.

 

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú theo yêu cầu của công dân. 

 

Trường hợp thông tin cần xác nhận về cư trú đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn giải quyết không quá 1/2 ngày làm việc. 

 

Trường hợp nội dung đề nghị xác nhận không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

 

Thông tư 66/2023/TT-BCA được ban hành ngày 17/11/2023, hiệu lực ngày 01/01/2024

 

Tailieuluat
Chia sẻ