Sẽ xây dựng đề án thẻ công chức điện từ trong năm 2021

08:58 - 10/03/2021 Tin pháp luật
Đây là nội dung đáng chú ý được Bộ Nội vụ nêu tại Quyết định số 1164/QĐ-BNV về kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, trong đó đề cập đến việc sẽ xây dựng Đề án triển khai thực hiện thẻ công chức điện tử.

Sẽ xây dựng đề án thẻ công chức điện từ trong năm 2021 (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, nội dung kế hoạch xây dựng đề án triển khai thực hiện thẻ công chức điện tử được nêu tại Bảng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ với các nội dung chính sau:

 

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin

 

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

+ Thời gian thực hiện: Quý I-II/2021

 

Ngoài ra, tại phần này còn có các nội dung đáng chú ý sau:

 

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nội vụ:

 

+ Thời gian thực hiện: Quý I-II/2021

 

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin

 

- Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Bộ Nội vụ:

 

+ Thời gian thực hiện: Quý I-II/2021

 

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin

 

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ năm 2022:

 

+ Thời gian thực hiện: Quý I-II/2021

 

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin

 

- Triển khai thực hiện Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và khảo sát sự hài lòng của cá nhân, Tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước":

 

+ Thời gian thực hiện: Quý I-IV/2021

 

+ Đơn vị chủ trì: Vụ cải cách hành chính

 

- Tiếp tục triển khai bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và địa phương trực tuyến và qua mạng (E-learning):

 

+ Thời gian thực hiện: Quý I-IV/2021

 

+ Đơn vị chủ trì: Vụ cải cách hành chính

 

- Tiếp tục hoàn thiện, triển khai vận hành Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức; Cơ sở dữ liệu về Hội, Tổ chức phi Chính phủ:

 

+ Thời gian thực hiện: Quý I-IV/2021

 

+ Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ