Sẽ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương với mệnh giá 100 nghìn đồng

11:52 - 07/07/2018 Tin pháp luật
Đó là nội dung quy định trong nghị định 93/2018/NĐ-CP về về quản lý nợ của chính quyền địa phương được Chính phủ ban hành ngày 30/6/2018.

trái phiếu chính quyền địa phương

Địa phương sẽ được ban hành trái phiếu mệnh giá 100 nghìn đồng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

 

Đề án phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương bao gồm các nội dung sau:

 

- Chủ thể phát hành trái phiếu là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

 

- Mục đích phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật Quản lý nợ công;

 

- Dự kiến điều kiện, điều khoản của trái phiếu chính quyền địa phương bao gồm:

+  Khối lượng phát hành;

+  Kỳ hạn trái phiếu phát hành đảm bảo từ 01 năm trở lên;

+ Mệnh giá trái phiếu là một trăm nghìn (100.000) đồng hoặc bội số của một trăm nghìn (100.000 đồng;

+  Đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam;

 

-  Dự kiến thời gian và phương thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương;

 

- Tình hình vay và trả nợ gốc, lãi vốn vay từ tất cả các nguồn của ngân sách cấp tỉnh trong 03 năm ngân sách liền kề trước năm dự kiến phát hành trái phiếu chính quyền địa phương;

 

-  Hạn mức vay nợ trong năm của ngân sách địa phương, tình hình trả nợ gốc, lãi các khoản vay vốn trong năm, dư nợ vay vốn tại thời điểm xây dựng Đề án và dự kiến dư nợ vay sau khi vay nợ bằng hình thức phát hành trái phiếu;

 

- Phương án bố trí nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn;

 

-  Dự kiến các thông tin cung cấp cho nhà đầu tư trước đợt phát hành trái phiếu;

 

-  Cam kết của tổ chức phát hành đối với chủ sở hữu trái phiếu;

 

-  Trường hợp phát hành trái phiếu chính quyền địa phương xanh phải tuân thủ các quy định như đối với phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thông thường và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo danh mục dự án sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương xanh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

Nghị định 93/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Chia sẻ