Sẽ phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

11:14 - 03/07/2018 Tin pháp luật
Trong nghị quyết 64/2018/QH14, kỳ họp thứ 5 Quốc hội đã nhất trí phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
phát hành trái phiếu chính phủ
 Sẽ phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ảnh: Baodauthau
 
Cụ thể, phát hành 22.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong 3 năm 2018, 2019 và 2020 để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995.
 
Tiền lãi đối với khoản nhận nợ 22.090 tỷ đồng trong thời gian chưa phát hành trái phiếu Chính phủ được tính từ ngày 1/1/2016 và theo lãi suất trái phiếu Chính phủ có cùng kỳ hạn phát hành trong tháng 12/2015. Tiền lãi này được thanh toán hằng năm hoặc cộng dồn đến cuối kỳ để phát hành trái phiếu Chính phủ bổ sung nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 
Chính phủ xác định phương án trả lãi, báo cáo Quốc hội quyết định khi trình dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng và bảo toàn, phát triển quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.
 
Cũng trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội giao Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu. Nguồn kinh phí thực hiện do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm.
 
Nghị quyết 64/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2018.

 

Chia sẻ