Sắp ban hành 2 nghị định hướng dẫn Luật an ninh mạng

10:08 - 31/07/2018 Tin pháp luật
Tháng 10/2018 sẽ có 2 nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng được Chính phủ ban hành. Theo đó, trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng sẽ được hướng dẫn chi tiết hơn.
Trong Danh mục và phân công cơ quan soạn thảo chủ trì văn bản quy định chi tiết thi hành các luật vừa được thông qua kèm theo Quyết định 851/QĐ-TTg, có 03 văn bản sẽ được ban hành để hướng dẫn Luật An ninh mạng.

Theo luật An ninh mạng những thông tin nào bị cấm đăng tải, phát tán trên mạng?

Luật an ninh mạng đã được Quốc hội thông qua

 

hướng dẫn luật an ninh mạng

(Sắp ban hành 2 nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng - Ảnh minh họa)
 
Bao gồm:
 
1. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng (khoản 2 Điều 5);
 
2. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36);
 
3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43).
 
Cả 03 văn bản nêu trên đều do Bộ Công an chủ trì soạn thảo và được trình hoặc ban hành trong tháng 10/2018.
 
Quyết định 851/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/7/2018.
Chia sẻ