Quyết định 63/QĐ-BYT 2019 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế

Tóm lược

Quyết định 63/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế.

Số hiệu: 63/QĐ-BYT Ngày ban hành: 08/01/2019
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 08/01/2019
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Y tế - Sức khỏe,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

BỘ Y TẾ

-------------

Số: 63/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

 

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,

 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế, sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo (danh sách kèm theo).

 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

 

1. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Y tế về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong ngành Y tế.

 

2. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số trong ngành Y tế.

 

3. Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử trong ngành Y tế.

 

4. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

5. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 1. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

 

2. Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy viên thường trực sử dụng con dấu của Bộ Y tế; các thành viên khác của Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình.

 

3. Thành lập Tổ công tác giúp việc Trưởng Ban chỉ đạo, sau đây gọi tắt là Tổ công tác (danh sách kèm theo).

 

Cục Công nghệ thông tin làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác.

Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ công tác sử dụng dấu của Cục Công nghệ thông tin.

 

4. Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

 

5. Cục Công nghệ thông tin là cơ quan đầu mối, giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử trong ngành Y tế; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo.

 

7. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Cục Công nghệ thông tin.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký, ban hành.

 

Điều 5. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác, Thủ tưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.8

 

Nơi nhận:

 

  • Như Điều 5;                                                                          BỘ TRƯỞNG
  • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);                                            
  • Phó Thủ tướng Vũ Đức Dam (để b/c);
  • Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (để b/c);                    Nguyễn Thị Kim Tiến
  • Các Thứ trưởng (để biết);
  • Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế (để thực hiện);
  • Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế,
  • Lưu: VT, CNTT.

 

 

 

BỘ Y TẾ

-------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

BAN CHỈ ĐẠO X Y DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ BỘ Y TẾ

 

(Kèm theo Quyết định số 63 /QĐ-BYT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Trưởng Ban: Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

2. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn.

3. Ủy viên thường trực: Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Trần Quý Tường.

4. Các Ủy viên:

(1) Chánh Văn phòng Bộ;

(2) Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

(3) Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

(4) Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế;

(5) Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

(6) Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

(7) Vụ trưởng Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em;

(8) Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo;

(9) Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

(10) Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

(11) Cục trưởng Cục quản lý Dược;

(12) Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

(13) Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế;

(14) Cục trưởng Cục Phòng, Chống HIV/AIDS;

(15) Lãnh đạo Tổng cục Dân số;

(16) Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

 

 

 

 

BỘ Y TẾ

-------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO X Y DỰNG

CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ BỘ Y TẾ

 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày tháng 12 năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

1. Tổ trưởng: Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

2. Tổ phó:

(1) Ông Hà Anh Đức, Phó Chánh Văn phòng Bộ;

(2) Ông Phạm Xuân Việt, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

3. Các Ủy viên:

(1) Đại diện Văn phòng Bộ;

(2) Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ;

(3) Lãnh đạo Tổng cục Dân số;

(4) Đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính;

(5) Đại diện Vụ Bảo hiểm y tế;

(6) Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế;

(7) Đại diện Vụ Pháp chế;

(8) Đại diện Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em;

(9) Đại diện Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo;

(10) Đại diện Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

(11) Đại diện Cục Y tế dự phòng;

(12) Đại diện Cục quản lý Dược;

(13) Đại diện Cục An toàn thực phẩm;

(14) Đại diện Cục Quản lý môi trường y tế;

(15) Đại diện Cục Phòng, chống HIV/AIDS;

(16) Đại diện Cục Công nghệ thông tin.

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
08/01/2019
Văn bản được ban hành
63/QĐ-BYT
08/01/2019
Văn bản có hiệu lực
63/QĐ-BYT

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản được HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hiện thời (0)
Văn bản HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hết hiệu lực (0)
Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
Văn bản dẫn chiếu (0)
Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
Văn bản bị đình chỉ (0)
Văn bản liên quan khác (0)
Văn bản đình chỉ (0)
Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được bổ sung (0)
Văn bản hợp nhất (0)
Văn bản bổ sung (0)
Văn bản được sửa đổi (0)
Văn bản sửa đổi (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 384/QĐ-BYT về việc ban hành Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định 384/QĐ-BYT ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ban hành: 01/02/2019
Hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 63/QĐ-BYT 2019 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế

Quyết định 63/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế.

Ban hành: 08/01/2019
Hiệu lực: 08/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 7091/QĐ-BYT 2018 kế hoạch thực hiện Chương trình Sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020

Quyết định 7091/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện Quyết định 1340/QĐ-TTg ngày 08/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 do Bộ Y tế ban hành năm 2018

Ban hành: 26/11/2018
Hiệu lực: 26/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 7034/QĐ-BYT ban hành Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh

Quyết định 7034/QĐ-BYT về ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh do Bộ Y tế ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

C

Công điện 160/CĐ-TTg về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

Công điện 160/CĐ-TTg ban hành ngày 11/2/2019 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ban hành: 11/02/2019
Hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 384/QĐ-BYT về việc ban hành Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định 384/QĐ-BYT ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ban hành: 01/02/2019
Hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 90/QĐ-BGDĐT 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục bị bãi bỏ

Quyết định 90/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban hành: 11/01/2019
Hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 01/2019/TT-BCT về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Thông tư 01/2019/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.

Ban hành: 09/01/2019
Hiệu lực: 22/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ