Quyết định 528/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Tóm lược

Quyết định 528/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính mới; được thay thế, bãi bỏ; danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành ngày 29/01/2018

Số hiệu: 528/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 29/01/2018
Địa phương ban hành: Hà Nội Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND TP Hà Nội Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 528/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, BÃI BỎ; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG; UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình: Số 2757/TTr-STTTT số 2758/TTr-STTTT ngày 27/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 01 thủ tục hành chính mới, 18 thủ tục hành chính được thay thế, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, 01 Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông; UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Các thủ tục: Số 01, 02 lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố; thủ tục số 01 đến 03 lĩnh vực báo chí; thủ tục số 01, 03 lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, thủ tục số 01, 02, 06, 08, 09, 14 lĩnh vực xuất bản và thủ tục số 01 đến 06 lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố; thủ tục số 01 lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố hết hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- VPUBND TP: PVP Phạm Chí Công; T.V.Dũng;
- Trung tâm Tin học - Công báo;

- NC, KGVX, TKBT, TH, KSTTHC;
- Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
- Lưu: VT, STTTT, KSTTHC(Đ
ăng).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, BÃI BỎ; DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG; UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TT

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Căn cứ pháp lý

 

Lĩnh vực báo chí

1

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (*)

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Địa chỉ: Số 185- phố Giảng Võ - quận Đống Đa - Hà Nội

ĐT: 04.37367115

Luật báo chí năm 2016; Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ghi chú: (*) Thời gian giải quyết TTHC đã cắt giảm từ 30 ngày làm việc theo quy định của Trung ương xuống còn 15 ngày làm việc đ thực hiện đơn giản hóa TTHC

 

PHẦN II.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG; UBND CẤP HUYỆN

1. Thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp Huyện

TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Trang số

 

Lĩnh vực Viễn thông

 

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội; Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội

1

2. Thủ tục hành chính được được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

TT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

quan thực hiện

Trang số

 

Lĩnh vực Báo chí

1

T-HNO-264391-TT

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Luật Báo chí năm 2016; Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

6

2

T-HNO-266220-TT

Cho phép họp báo trong nước

Cho phép họp báo (trong nước)

Luật Báo chí năm 2016

Sở Thông tin và Truyền thông

9

3.

T-HNO-264392-TT

Phát hành thông cáo báo chí tại Hà Nội.

Phát hành thông cáo báo chí

Luật Báo chí năm 2016

Sở Thông tin và Truyền thông

11

4

T-HNO-264391-TT

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng tại Hà Nội.

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài)

Luật Báo chí năm 2016

Sở Thông tin và Truyền thông

14

 

Lĩnh vực Xuất bản

5

T-HNO-264393-TT

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông

16

6

T-HNO-264394-TT

Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

Sở Thông tin và Truyền thông

21

7

T-HNO-264398-TT

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông

25

8

T-HNO-264400-TT

Đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 

Sở Thông tin và Truyền thông

30

9

T-HNO-264401-TT

Cấp giấy phép hoạt động in

Cấp giấy phép hoạt động in

 

Sở Thông tin và Truyền thông

34

10

T-HNO-264406-TT

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

Sở Thông tin và Truyền thông

40

 

Lĩnh vực bưu chính

11

T-HNO-264361-TT

Cấp giy phép bưu chính

Cấp giy phép bưu chính

Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông

43

12

T-HNO-264362-TT

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của B Tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông

49

13

T-HNO-264363-TT

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông

53

14

T-HNO-264364-TT

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông

56

15

T-HNO-264365-TT

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông

59

16

T-HNO-264366-TT

Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông

64

 

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

17

T-HNO-264367

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông

67

18

T-HNO-26485

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

SThông tin và Truyền thông

72

3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực báo chí

1

T-HNO-264389-TT

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Luật báo chí năm 2016

Lĩnh vực Viễn thông

2

T-HNO-263381-TT

Văn bản chấp thuận kế hoạch đầu tư xây dựng các trạm BTS của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố

Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
29/01/2018
Văn bản được ban hành
528/QĐ-UBND
29/01/2018
Văn bản có hiệu lực
528/QĐ-UBND

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Công điện 07/CĐ-UBND của Hà Nội nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan dịch bệnh ra diện rộng trên địa bàn

Công điện 07/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan dịch bệnh ra diện rộng trên địa bàn

Ban hành: 18/08/2020
Hiệu lực: 18/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 3906/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Công văn 3906/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 14/08/2020
Hiệu lực: 14/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 3827/UBND-ĐT bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Công văn 3827/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2020-2021

Ban hành: 10/08/2020
Hiệu lực: 10/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiêp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiêp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/07/2020
Hiệu lực: 29/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ