Quyết định 321/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại

Tóm lược

Quyết định 321/QĐ-UBND về danh mục sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực công thương do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày 02/02/2018

Số hiệu: 321/QĐ-UBND Ngày ban hành: 02/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 02/02/2018
Địa phương ban hành: Thừa Thiên Huế Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Thương mại, Tài chính nhà nước,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế Chủ tịch Nguyễn Văn Cao

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MC SỰ NGHIP CÔNG CÓ S DNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUC LĨNH VC CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoaạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 143/TTr-SCT ngày 19 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực công thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã và thành phố Huế chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP các PCVP;
- Lưu VT, TC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

A

LĨNH VỰC XÚC TIN THƯƠNG MẠI

I

Hoạt động thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại địa phương

1

Hỗ trợ, tư vấn về hoạt động xúc tiến thương mại; phát triển hợp tác với các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

2

Tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm thị trường; tham gia hội chợ, triển lãm; hội nghị, hội thảo về xúc tiến thương mại ở trong nước và nước ngoài.

3

Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh.

4

Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại; tư vấn, hỗ trợ về nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thị trường.

5

Tổ chức triển khai các nội dung liên quan về chương trình đưa hàng Việt về nông thôn miền núi, chương trình tháng bán hàng khuyến mại, chương trình phát triển thị trường các sn phẩm địa phương.

6

Phối hợp xây dựng phòng trưng bày, triển lãm, giới thiệu tiềm năng thế mạnh và các sản phẩm có lợi thế so sánh của tỉnh (trong và ngoài nước).

7

Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về hàng hóa, thị trường.

II

Hoạt động thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại quốc gia được phân cấp cho địa phương

III

Hoạt động thuộc lĩnh vực thương mại điện tử địa phương

1

Tổ chức triển khai các nội dung liên quan về chương trình phát triển thương mại điện tử.

2

Quản lý, duy trì website thương mại điện tử.

IV

Hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông

1

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác xúc tiến thương mại và phát triển ngành công thương.

2

Xây dựng các chương trình quảng bá về xúc tiến thương mại ngành công thương; phát hành bản tin, các n phm về xúc tiến thương mại;

V

Hoạt động thuộc lĩnh vực phát triển thương hiệu sản phẩm

1

Tổ chức các chương trình, hội nghị kết nối tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ trong tỉnh và ngoài tỉnh.

2

Tổ chức tham gia các chương trình, hội nghị kết nối tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ trong nước.

3

Phát triển thương hiệu các sản phẩm của tỉnh.

4

Giới thiệu quảng bá sản phẩm của tỉnh tham gia các chương trình của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thực hiện.

B

LĨNH VỰC KHUYN CÔNG VÀ TƯ VN PHÁT TRIN CÔNG NGHIỆP

I

Hoạt động thuộc lĩnh vực khuyến công địa phương

II

Hoạt động thuộc lĩnh vực khuyến công quốc gia được phân cấp cho địa phương

C

LĨNH VỰC KHÁC THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG

I

Hoạt động sản xuất sạch thuộc lĩnh vực công thương địa phương

1

Tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

2

Hỗ trợ kthuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp.

II

Hoạt động thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, hiệu quả địa phương

1

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đăng tải trên đài, báo, website và các đơn vị thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

2

Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng; nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp.

3

Tổ chức trình diễn các mô hình quản lý, công nghệ sản xuất và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng theo quy định.

4

Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mô hình quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng; nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp.

5

Tổ chức trình diễn các mô hình quản lý, công nghệ sản xuất và sn phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng theo quy định./.

 

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
02/02/2018
Văn bản được ban hành
321/QĐ-UBND
02/02/2018
Văn bản có hiệu lực
321/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 53/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bất động sản

Quyết định 53/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2012/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày 03/10/2018

Ban hành: 03/10/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 52/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Quyết định 52/2018/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày 27/09/2018

Ban hành: 27/09/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày 14/09/2018

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019 ban hành ngày 07/09/2018

Ban hành: 07/09/2018
Hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ