Quyết định 234/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Tóm lược

Quyết định 234/QĐ-UBND về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang hết hiệu lực thi hành ban hành ngày 26/01/2018

Số hiệu: 234/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 26/01/2018
Địa phương ban hành: Kiên Giang Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Kiên Giang Phó Chủ tịch Mai Văn Huỳnh

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA TỈNH HẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 72/TTr-STP ngày 19 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hết hiệu lực thi hành gồm 02 Danh mục sau:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ, tổng số có 43 văn bản.

a) Hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2017: 34 văn bản, gồm: 15 nghị quyết và 19 quyết định;

b) Hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2017: 09 quyết định.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực một phần, tổng số có 07 văn bản.

a) Hết hiệu lực một phần trong năm 2017: 06 văn bản, gồm: 03 nghị quyết và 03 quyết định;

b) Hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2017: 01 quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

DANH MỤC

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ [1]


(Kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1.

Nghị quyết

Số 58/2009/NQ-HĐND ngày 29/4/2009

Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

30/7/2017

2.

Nghị quyết

Số 114/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu và định hướng phát triển Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 100/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

30/7/2017

3.

Nghị quyết

Số 142/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

30/7/2017

4.

Nghị quyết

Số 65/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012

Về việc ban hành chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thay thế bằng Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

30/7/2017

5.

Nghị quyết

Số 83/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

Thay thế bằng Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

30/7/2017

6.

Nghị quyết

Số 16/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Về quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 85/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

30/7/2017

7.

Nghị quyết

Số 130/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

Về vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 97/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

30/7/2017

8.

Nghị quyết

Số 39/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016

Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

30/7/2017

9.

Nghị quyết

Số 59/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

Về kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2017

10.

Nghị quyết

Số 60/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 114/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

18/12/2017

11.

Nghị quyết

Số 63/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

Về việc vay vốn để trả nợ gốc và đầu tư phát triển đường giao thông nông thôn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 92/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

30/7/2017

12.

Nghị quyết

Số 65/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2017

13.

Nghị quyết

Số 83/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2017

14.

Nghị quyết

Số 88/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Hết thời hạn có hiệu lực

31/12/2017

15.

Nghị quyết

Số 89/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

Về việc bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Nghị quyết số 114/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

18/12/2017

II. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

16.

Quyết định

Số 42/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

Về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

02/02/2017

17.

Quyết định

Số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/02/2009

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

28/8/2017

18.

Quyết định

Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 11/02/2010

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017

15/7/2017

19.

Quyết định

Số 15/2011/QĐ-UBND ngày 11/02/2011

Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và tham bùn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2010 – 2020 và dự báo đến năm 2025

Thay thế bằng Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017

 

20.

Quyết định

Số 37/2011/QĐ-UBND ngày 08/12/2011

Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017

10/8/2017

21.

Quyết định

Số 31/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012

Thành lập và ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

02/02/2017

22.

Quyết định

Số 05/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013

Về việc ban hành mức thu, cơ chế quản lý phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

02/02/2017

23.

Quyết định

Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013

Ban hành Quy định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017

10/8/2017

24.

Quyết định

Số 11/2013/QĐ-UBND ngày 06/5/2013

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017

10/8/2017

25.

Quyết định

Số 14/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013

Về việc ban hành Quy định thi hành Quyết định giải quyết khiếu nại và Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

10/7/2017

26.

Quyết định

Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014

Về việc ban hành phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

02/02/2017

27.

Quyết định

Số 10/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014

Về việc ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

02/02/2017

28.

Quyết định

Số 36/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017

16/01/2017

29.

Quyết định

Số 32/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

Về việc quy định phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

02/02/2017

30.

Quyết định

Số 33/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015

Về việc quy định phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

02/02/2017

31.

Quyết định

Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017

16/6/2017

32.

Quyết định

Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017

07/7/2017

33.

Quyết định

Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 19/01/2017

Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017

07/7/2017

34.

Quyết định

Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bãi bỏ bằng Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017

01/01/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1.

Quyết định

Số 496/QĐ-UB ngày 18/7/1994

Về việc ban hành bản quy định quản lý tài chính và chế độ chi tiêu trong tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 49/2003/QĐ-UB ngày 29/4/2003

09/5/2003

2.

Quyết định

Số 127/QĐ-UB ngày 17/02/1995

Về việc ban hành bản quy định đơn giá về xây dựng mới nhà ở và công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 1442/2000/QĐ-UB ngày 22/6/2000

07/7/2000

3.

Quyết định

Số 297/QĐ-UB ngày 23/3/1995

Về việc điều chỉnh đơn giá xây dựng mới nhà ở và công trình dân dụng

Thay thế bằng Quyết định số 1442/2000/QĐ-UB ngày 22/6/2000

07/7/2000

4.

Quyết định

Số 653/QĐ-UB ngày 30/5/1995

Về việc ban hành bản quy định tạm thời đơn giá đền bù hoa màu trên địa bàn tỉnh

Thay thế bằng Quyết định số 1315/2000/QĐ-UB ngày 12/6/2000

27/6/2000

5.

Quyết định

Số 684/QĐ-UB ngày 08/6/1995

Về việc quy định giá dịch vụ giữ xe đạp, xe gắn máy 2 bánh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Hủy bỏ bằng Quyết định số 2013/QĐ-CT ngày 27/9/2001

12/10/2001

6.

Quyết định

Số 1127/QĐ-UB ngày 05/10/1995

Về mức phụ cấp sinh hoạt phí cho cán bộ xã, phường, thị trấn

Thay thế bằng Quyết định số 2994/1998/QĐ-UB ngày 19/9/1998

19/10/1998

7.

Quyết định

Số 464/QĐ-UB ngày 03/4/1997

Về việc giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1997

Thay thế bằng Quyết định số 2394/QĐ-UB ngày 29/11/1997

29/11/1997

8.

Quyết định

Số 54/2000/QĐ-UB ngày 07/01/2000

Về việc sửa đổi Điều 6 của bản quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999 của UBND tỉnh

Do Quyết định số 2183/1999/QĐ-UB ngày 01/11/1999 bị thay thế bằng Quyết định số 1423/2000/QĐ-UB ngày 27/6/2000

30/6/2000

9.

Quyết định

Số 18/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013

Về việc hủy bỏ khoản chi chúc thọ đối với người cao tuổi tại Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, về ban hành quy định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Do Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009 đã hết hiệu lực

22/4/2016

Tổng số: 43 văn bản; gồm: 15 nghị quyết, 28 quyết định, trong đó:

- Hết hiệu lực toàn bộ năm 2017: 34 văn bản; gồm: 15 nghị quyết, 19 quyết định;

- Hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2017: 09 quyết định;

 

DANH MỤC

 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN [2]


(Kèm theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

1.

Nghị quyết

Số 146/2010/NQ-HĐND ngày 10/6/2010, về việc ban hành một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Khoản 2, Điều 1

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

30/7/2017

2.

Nghị quyết

Số 39/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013; về việc ban hành một số chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang

Điểm c, Khoản 2, Điều 1; Điểm c, Khoản 2, Phần V và Khoản 4, Phần VIII, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND

Bãi bỏ bằng Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017

30/7/2017

3.

Nghị quyết

Số 58/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013, về hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp có bằng chuyên môn và nâng mức phụ cấp đối với các chức danh đoàn thể ấp, khu phố, khu vực và ấp đội, khu đội, công an viên ấp

Khoản 2, Điều 1

Thay thế bằng Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017

30/7/2017

II. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

4. 1

Quyết định

Số 09/2007/QĐ-UBND ngày 06/02/2007

Khoản 1, Mục I, Biểu mức thu các khoản phí - lệ phí ban hành kèm theo quyết định

Bãi bỏ bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017

02/02/2017

5. 1

Quyết định

Số 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015

Điểm a, Khoản 2, Điều 8; Khoản 3, Điều 9 và Khoản 3, Điều 12 của Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ban hành kèm theo quyết định

Bãi bỏ bằng Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017

25/4/2017

6.

Quyết định

Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016

Điểm a, Khoản 3, Điều 1

Bãi bỏ bằng Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/5/2017

06/6/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1.

Quyết định

Số 33/2005/QĐ-UBND ngày 30/6/2005, về việc ban hành Quy chế quản lý trong quan hệ vận động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Điểm a, Khoản 2, Điều 16

Thay thế bằng Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007

15/10/2007

Tổng số: 07 văn bản, gồm 03 nghị quyết và 04 quyết định. Trong đó:

- Hết hiệu lực một phần năm 2017: 06 văn bản; gồm 03 nghị quyết và 03 quyết định;

- Hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2017: 01 quyết định.

 [1] Sắp xếp theo hình thức văn bản và thời gian ban hành văn bản

[2] Sắp xếp theo hình thức văn bản và thời gian ban hành văn bản

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
26/01/2018
Văn bản được ban hành
234/QĐ-UBND
26/01/2018
Văn bản có hiệu lực
234/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản số hiệu Quyết định 42/2008/QĐ-UBND chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Văn bản số hiệu Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy chế làm việc UBND Kiên Giang Văn bản số hiệu Nghị quyết 58/2009/NQ-HĐND quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Kiên Giang Văn bản số hiệu Quyết định 03/2010/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Văn bản số hiệu Nghị quyết 114/2010/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu định hướng phát triển Kiên Giang Văn bản số hiệu Nghị quyết 142/2010/NQ-HĐND chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị Văn bản số hiệu Quyết định 15/2011/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm Văn bản số hiệu Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng quản lý công chức Kiên Giang Văn bản số hiệu Nghị quyết 65/2012/NQ-HĐND chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ công chức làm Văn bản số hiệu Quyết định 31/2012/QĐ-UBND thành lập ban hành Quy chế thu quản lý sử dụng quỹ Văn bản số hiệu Nghị quyết số 83/2012/NQ-HĐND mức trích từ các khoản thu hồi nộp vào ngân sách Văn bản số hiệu Quyết định 05/2013/QĐ-UBND mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Văn bản số hiệu Quyết định 10/2013/QĐ-UBND phân cấp tuyển dụng quản lý viên chức Kiên Giang Văn bản số hiệu Quyết định 11/2013/QĐ-UBND Quy chế bổ nhiệm miễn nhiệm công chức Kiên Giang Văn bản số hiệu Quyết định 14/2013/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai Kiên Giang Văn bản số hiệu Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã Kiên Giang Văn bản số hiệu Quyết định 18/2013/QĐ-UBND hủy bỏ khoản chi chúc thọ người cao tuổi Kiên Giang Văn bản số hiệu Quyết định 06/2014/QĐ-UBND về phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Văn bản số hiệu Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về phí chợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Văn bản số hiệu Quyết định 36/2014/QĐ-UBND giá dịch vụ khám chữa bệnh cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước Kiên Giang Văn bản số hiệu Nghị quyết 130/2015/NQ-HĐND vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Kiên Giang Văn bản số hiệu Quyết định 32/2015/QĐ-UBND phí đấu giá phí tham gia đấu giá Kiên Giang Văn bản số hiệu Quyết định 33/2015/QĐ-UBND Quy định phí sử dụng cảng cá Kiên Giang Văn bản số hiệu Quyết định 04/2016/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất Kiên Giang Văn bản số hiệu Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND mức thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Kiên Giang Văn bản số hiệu Nghị quyết 60/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công trung hạn Kiên Giang 2016 2020 Văn bản số hiệu Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Kiên Giang Văn bản số hiệu Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND vay vốn trả nợ gốc đầu tư đường giao thông nông thôn Kiên Giang Văn bản số hiệu Nghị quyết 59/2016/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư công Kiên Giang 2017 Văn bản số hiệu Quyết định 03/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng đường bộ xây dựng đường bộ kinh doanh Kiên Giang Văn bản số hiệu Quyết định 02/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng cảng bến thủy nội địa đầu tư vốn ngân sách Kiên Giang Văn bản số hiệu Quyết định 05/2017/QĐ-UBND giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt Kiên Giang
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

K

Kế hoạch 137/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch 137/KH-UBND thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 29/08/2018

Ban hành: 29/08/2018
Hiệu lực: 29/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 1924/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 1924/QĐ-UBND về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (nhiệm kỳ 2016-2021) ban hành ngày 29/08/2018

Ban hành: 29/08/2018
Hiệu lực: 29/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 135/KH-UBND lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí

Kế hoạch 135/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 23/08/2018

Ban hành: 23/08/2018
Hiệu lực: 23/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
K

Kế hoạch 133/KH-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Kế hoạch 133/KH-UBND thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn và Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 ban hành ngày 16/08/2018

Ban hành: 16/08/2018
Hiệu lực: 16/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ