Quyết định 159/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Tóm lược

Quyết định 159/QĐ-UBND về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 ban hành ngày 30/01/2018

Số hiệu: 159/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 30/01/2018
Địa phương ban hành: Đắk Nông Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Đăk Nông Phó Chủ tịch Cao Huy

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND TỈNH VÀ UBND TỈNH ĐẮK NÔNG HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 07/TTr-STP ngày 22 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Cục KTVB QPPL - BTP;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 159 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

01

Nghị quyết

Số 19/2010/NQ-HĐND ngày 15/ 10/2010

Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 thay thế

01/01/2018

02

Nghị quyết

Số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Nghị quyết quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 bãi bỏ

01/01/2018

03

Nghị quyết

Số 22/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 bãi bỏ

01/01/2018

04

Nghị quyết

Số 35/2013/NQ-HĐND ngày 19/12/2013

Nghị quyết về việc sửa đổi giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 bãi bỏ

01/01/2018

05

Nghị quyết

Số 37/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012

Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 thay thế

01/01/2018

06

Nghị quyết

Số 28/2016/NQ-HĐND ngày 06/9/2016

Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 thay thế

07/08/2017

07

Quyết định

Số 35/2004/QĐ-UBND ngày 20/4/2004

Quyết định ban hành quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 thay thế

28/7/2017

08

Quyết định

Số 36/2004/QĐ-UBND ngày 20/4/2004

Quyết định quy định chế độ báo cáo công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 thay thế

07/4/2017

09

Quyết định

Số 10/2006/QĐ_UBND ngày 21/3/2006

Quyết định ban hành đơn giá lập lưới địa chính I, II và đơn giá đo vẽ thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 thay thế

20/01/2017

10

Quyết định

Số 29/2006/QĐ-UBND ngày 28/4/2006

Quyết định ban hành đơn giá đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/2000 và đơn giá đăng ký thống kê cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 thay thế

20/01/2017

11

Quyết định

Số 28/2010/QĐ-UBND ngày 28/9/2010

Quyết định ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 thay thế

05/9/2017

12

Quyết định

Số 35/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

Quyết định về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực (NQ số 19/2012/NQ-HĐND)

01/01/2018

13

Quyết định

Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011

Quyết định ban hành quy chế thu, quản lý, sử dụng quỹ Quốc phòng an ninh

Văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực (NQ số 22/2010/NQ-HĐND)

01/01/2018

14

Quyết định

Số 33/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011

Quyết định ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 thay thế

10/07/2017

15

Quyết định

Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012

Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 thay thế

10/4/2017

16

Quyết định

Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông, ban hành kèm theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 thay thế

10/07/2017

17

Quyết định

Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014

Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 bãi bỏ

10/12/2017

18

Quyết định

Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015

Quyết định về việc sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 07/03/2017 thay thế

20/3/2017

19

Quyết định

Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015

Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 07/8/2014.

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 bãi bỏ

10/12/2017

20

Quyết định

Số 34/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011

Quyết định ban hành quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 bãi bỏ

10/12/2017

21

Quyết định

Số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013

Quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND thay thế

10/01/2017

22

Quyết định

Số 46/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015

Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong Bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2019

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 07/03/2017 thay thế

20/3/2017

23

Quyết định

Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2016 để tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 thay thế

01/11/2017

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

01

Nghị quyết

Số 19/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012

Nghị quyết thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2012 – 2015

Hết hiệu lực theo giai đoạn

01/01/2016

02

Quyết định

Số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013

Quyết định về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 thay thế.

01/01/2016

03

Quyết định

Số 22/2013/QĐ-UBND ngày 04/11/2013

Quyết định về việc bổ sung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 thay thế

01/01/2016

04

Quyết định

Số 15/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014

Quyết định về việc bổ sung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/1/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 thay thế

01/01/2016

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND VÀ UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1

Quyết định

Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

Khoản 2, Khoản 3, Điều 3 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND

Được sửa đổi tại Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017

27/02/2017

2

Quyết định

Số 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 ban hành quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Khoản 1 Điều 2; Điều 5; Điều 6; Khoản 1 Điều 7; Khoản 1 Điều 12; Điều 13; Điều 14; Khoản 2 Điều 15 quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017

05/6/2017

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC

NGÀY 01/01/2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
30/01/2018
Văn bản được ban hành
159/QĐ-UBND
30/01/2018
Văn bản có hiệu lực
159/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản số hiệu Quyết định 10/2006/QĐ-UBND đơn giá lập lưới địa chính I, II Văn bản số hiệu Quyết định 29/2006/QĐ-UBND đơn giá đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 1/2000 tỉnh Đắk Nông Văn bản số hiệu Quyết định 28/2010/QĐ-UBND đảm bảo an toàn an ninh thông tin lĩnh vực cntt Văn bản số hiệu Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí chi hội nghị đối với cơ Văn bản số hiệu Nghị quyết 22/2010/NQ-HĐND mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Đắk Nông Văn bản số hiệu Quyết định 35/2010/QĐ-UBND chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị Văn bản số hiệu Quyết định 33/2011/QĐ-UBND phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Văn bản số hiệu Quyết định 34/2011/QĐ-UBND sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông Văn bản số hiệu Quyết định 07/2012/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước khu công nghiệp Văn bản số hiệu Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND thông qua Chương trình giảm nghèo bền vững Văn bản số hiệu Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh Văn bản số hiệu Nghị quyết 37/2012/NQ-HĐND chế độ bồi dưỡng công chức làm công tác tiếp dân Văn bản số hiệu Quyết định 03/2013/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên tài nguyên khoáng sản Văn bản số hiệu Quyết định 21/2013/QĐ-UBND cấp Giấy phép xây dựng Đắk Nông Văn bản số hiệu Quyết định 22/2013/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên khoáng sản Đắk Nông Văn bản số hiệu Nghị quyết 35/2013/NQ-HĐND sửa đổi giá dịch vụ khám chữa bệnh 16/2012/NQ-HĐND Đắk Nông Văn bản số hiệu Quyết định 08/2014/QĐ-UBND phân cấp quản lý tổ chức bộ máy cán bộ công chức viên chức Đắk Nông Văn bản số hiệu Quyết định 15/2014/QĐ-UBND bổ sung 03/2013/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên khoáng sản Đắk Nông Văn bản số hiệu Quyết định 16/2014/QĐ-UBND Quy chế bán đấu giá tài sản Đắk Nông Văn bản số hiệu Quyết định 20/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy định bảng giá đất Đắk Nông 2015 2019 Văn bản số hiệu Quyết định 24/2015/QĐ-UBND sửa đổi quy chế bán đấu giá tài sản Đắk Nông Văn bản số hiệu Quyết định 46/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 31/2014/QĐ-UBND bảng giá đất Đắk Nông Văn bản số hiệu Quyết định 03/2016/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất K để tính thu tiền sử dụng thuê đất Đắk Nông 2016 Văn bản số hiệu Nghị quyết 28/2016/NQ-HĐND thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản Đắk Nông
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị về việc quy định về bảo hành công trình xây dựng đối với dự án xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 23/05/2018
Hiệu lực: 05/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường về Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 23/05/2018
Hiệu lực: 10/06/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 159/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 159/QĐ-UBND về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2017 ban hành ngày 30/01/2018

Ban hành: 30/01/2018
Hiệu lực: 30/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ