Quyết định 137/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị

Tóm lược

Quyết định 137/QĐ-UBND phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành ngày 05/02/2018

Số hiệu: 137/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/02/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Địa phương ban hành: Kon Tum Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Xây dựng, Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: HĐND Tỉnh Kon Tum Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
UBND Tỉnh Kon Tum
Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/sv_111/web.tailieuluat.com/app/templates/web/views/article/detail.phtml on line 116

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/sv_111/web.tailieuluat.com/app/templates/web/views/article/detail.phtml on line 116

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/sv_111/web.tailieuluat.com/app/templates/web/views/article/detail.phtml on line 117

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/sv_111/web.tailieuluat.com/app/templates/web/views/article/detail.phtml on line 117

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 137/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ v vị trí việc làm và cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mc vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 19/TTr-SNV ngày 10 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Xây dựng tại các Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sớ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nội vụ (b/c);
- CT
, các PCT UBND tỉnh:
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT
, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC 1

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Ngch công chức tối thiểu

Nhiệm vụ chính của vị trí việc làm

I

Nhóm lãnh đạo, qun lý, điều hành

 

 

1

Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung các mặt hoạt động của Sở Xây dựng

2

Phó Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Giúp Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách, chđạo một số mặt công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc SXây dựng

3

Trưởng phòng thuộc Sở

Chuyên viên

Tham mưu lãnh đạo Sở các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định

4

Chánh Văn phòng

Chuyên viên

Tham mưu về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở

5

Chánh thanh tra Sở

Thanh tra viên

Tham mưu về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo ngành Xây dựng

6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

Chuyên viên

Giúp Trưởng phòng quản lý một số lĩnh vực công việc do Trưởng phòng phân công.

7

Phó Chánh văn phòng

Chuyên viên

Giúp Chánh Văn phòng quản lý một số lĩnh vực công việc

8

Phó Chánh thanh tra Sở

Thanh tra viên

Giúp Chánh Thanh tra quản lý một số lĩnh vực công việc được giao

II

Nhóm Chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

1

Qun lý kiến trúc - quy hoạch

Chuyên viên

Tham mưu, thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý quy hoạch-kiến trúc

2

Quản lý hoạt động xây dựng

Chuyên viên

Tham mưu về lĩnh vực hành nghề trong hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân

3

Qun lý kinh tế xây dựng

Chuyên viên

Tham mưu về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng

4

Quản lý vật liệu xây dựng

Chuyên viên

Tham mưu về công tác quản lý vật liệu xây dựng

5

Quản lý htầng kthuật và phát triển đô thị

Chuyên viên

Tham mưu các nội dung về cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; về quản lý chất thi rn thông thường; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; về qun lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt s); kết cu hạ tng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; Qun lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; công tác lập và quản lý chi phí các dịch vụ hạ tầng kthuật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của S; về phát triển đô thị

6

Quản lý nhà và thị trường bt động sản

Chuyên viên

Tham mưu về lĩnh vực nhà ở; vlĩnh vực công s; lĩnh vực thị trường bất động sn

7

Quản lý cht lượng công trình xây dựng

Chuyên viên

Tham mưu công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

8

Thanh tra

Thanh tra viên

Tham mưu thanh tra, kim tra, giải quyết khiếu nại t cáo trong ngành Xây dựng

9

Pháp chế

Chuyên viên

Tham mưu công tác pháp chế cơ quan

10

Quản lý, cấp Giấy phép xây dựng

Chuyên viên

Chuyên viên

III

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

 

1

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên

Tham mưu về công tác nhân sự cơ quan

2

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

Tham mưu công tác tng hợp

3

nh chính một cửa

Cán sự

Phụ trách một cửa và CCHC cơ quan

4

Qun trcông sở

Cán sự

Tham mưu công tác hành chính qun tr cơ quan

5

Công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

Tham mưu quản lý về công nghệ thông tin của cơ quan

6

Kế toán

Kế toán viên trung cp

Tham mưu công tác tài chính cơ quan

7

Thủ quỹ

Nhân viên

Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mt cơ quan

8

Văn thư

Nhân viên

Tham mưu công tác văn thư cơ quan

9

Lưu tr

Nhân viên hoặc tương đương

Tham mưu công tác lưu trữ cơ quan

10

Nhân viên kthuật

 

Thực hiện nhiệm vụ sử dụng vận hành máy chủ và mạng nội bộ cơ quan

11

Lái xe

 

Thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan

12

Phục vụ

 

Thực hiện nhiệm vụ v sinh cơ quan

13

Bảo vệ

 

Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan

 

PHỤ LỤC 2

KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tên vị trí việc làm: Giám đốc Sở

STT

Năng lc, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có năng lực tổ chức, điều hành, đoàn kết công chức trong cơ quan

- K năng lãnh đạo, quản lý

- Khnăng lập kế hoạch, xây dựng tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, phân công, trao quyền đối với từng vị trí công việc.

- Kh năng phân tích, xử lý tình huống.

- Năng lực khuyến khích, to động lực làm việc: khả năng gây ảnh hưởng, truyền cm hứng; khnăng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng đ to động thúc đẩy tất cả và từng thành viên nlực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và am hiu các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng; các chế độ, chính sách của Đng Nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ

- Nắm bắt, cụ thhóa các quy định của pháp luật về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, phát triển đô thị

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Ksư Thủy lợi, Ksư Xây dựng, Kiến trúc sư, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Chuyên viên chính trở lên

Tên vị trí việc m: Phó Giám đốc S

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kh năng tp hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thc quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn

- Kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; khả năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt cvà từng thành viên nlực hành động

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Am hiểu công tác quản lý nhà nước của ngành Xây dựng

- Nm bt vn dụng các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách vào thực tin xây dựng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kỹ sư Thủy li, Kỹ sư Xây dựng, Kiến trúc sư, các Chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên chính trở lên

Tên vị trí việc làm: Trưởng phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khnăng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thm định văn bản

- K năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khả năng gây nh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên nlực hành động

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn xây dựng, quy hoạch và các lĩnh vực liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng, Kiến trúc sư, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Trưởng phòng

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức

- kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có knăng về phân tích, thm định văn bn

- K năng điều hành và làm việc nhóm.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn xây dựng, quy hoạch và các lĩnh vực liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Ksư Xây dựng, Kiến trúc sư, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên v trí việc làm: Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lc, k năng

- khnăng tập hợp; quy tụ công chức

- kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; k năng giao tiếp

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; khả năng gây ảnh hưởng, truyn cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành Xây dựng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng ứng dụng công nghthông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

 

 

Tin học: Theo quy định

 

 

Ngoại ng: Theo quy định

 

 

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên v trí việc làm: Phó Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khnăng tập hợp; quy tụ công chức

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bản

- K năng điều hành, qun lý và làm việc nhóm; k năng giao tiếp

2

Yêu cầu hiểu biết về Chuyên môn

- Nm vng và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành Xây dựng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Ksư Xây dựng, Luật, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- kiến thc qun lý về khoa học quản lý; k năng phân tích, tng hợp, đánh giá, thm định văn bản

- Kỹ năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp, xử lý tình hung

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: kh năng gây ảnh hưởng, truyn cảm hứng; khả năng thu hiu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành Xây dựng

- Nm vng các quy định của pháp luật về Thanh tra

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác liên quan, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Ksư Xây dựng, K sư Giao thông, các chuyên ngành phù hợp

Trình đ lun chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thc quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hp; quy tụ công chức

- kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có k năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, thẩm định văn bn

- K năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; k năng giao tiếp, xử lý tình huống

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Xây dựng

- Nm vững các quy định của pháp luật v Thanh tra

- Am hiểu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Thanh tra viên và tương đương trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý kiến trúc - quy hoạch

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cầu

1

Năng lc, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về Quy hoạch - Kiến trúc; có kỹ năng v phân tích, soạn thảo văn bn

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết vcác lĩnh vực Chuyên môn Quy hoạch kiến trúc

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; tin học ứng dụng trong lĩnh vực Quy hoạch Kiến trúc

3

Tu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đi học trở lên

Chuyên ngành: Kiến trúc sư dân dụng; Kiến trúc sư Quy hoạch; Ksư Xây dựng, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thc quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý hoạt động xây dựng

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lc, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, soạn thảo văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết v chuyên môn

- Nm vững và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành Xây dựng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có kh năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng, Kinh tế xây dựng, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý chất lượng công trình

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý: có knăng về phân tích, soạn thảo văn bản

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và biu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Xây dựng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng, Ksư Giao thông, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, soạn thảo văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích s liu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: K sư Xây dựng, Kiến trúc sư quy hoạch. K sư Công nghệ kthuật công trình xây dựng, các chun ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý nhà và thị trường bt động sản

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, soạn thảo văn bản

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành quản lý nhà và thị trường bt động sn.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Quản lý đô thị, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý kinh tế xây dựng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, soạn thảo văn bản

- Kỹ năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- Knăng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết vị chuyên môn

- Nm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Xây dựng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng, Kinh tế xây dựng, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý vật liệu xây dựng

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, soạn tho văn bn

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cu hiu biết v chuyên môn

- Nm vững và hiu biết v các nh vực chuyên môn ngành Xây dựng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Kỹ sư Xây dựng, Kinh tế xây dựng, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Thanh tra

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức về lĩnh vực chuyên môn được giao.

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá số liệu; knăng nghiên cứu, vận dụng văn bn

- Khnăng lập kế hoạch, khả năng làm việc nhóm

2

Yêu cầu hiểu biết v chuyên môn

- Nm vng và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chun, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Thanh tra viên hoặc tương đương trở lên

n vị trí việc làm: Pháp chế

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thm định văn bản

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn vluật, hành chính và các ngành khác liên quan đến luật, hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chun, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Tổ chức nhân sự

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có knăng về phân tích, thẩm định văn bn

- K năng nm bt, tổng hp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nht và áp dụng pháp luật

2

Yêu cu hiu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn tổ chức nhân sự và các ngành khác liên quan đến tổ chức nhân sự

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, kinh tế, các chuyên nnh phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên v trí việc làm: Hành chính tổng hợp

STT

Năng lực, k năng, Tiêu chuẩn, điều kin

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa hc quản lý; có knăng về phân tích, thm định văn bn

- K năng nắm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn hành chính và các ngành khác liên quan đến hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, kinh tế, các chun ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính một cửa

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bn

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành và các ngành khác liên quan đến ci cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Công nghệ thông tin

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có kỹ năng v phân tích, thm định văn bản

- Kỹ năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xlý và phân tích số liu

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn về công nghệ thông tin và các ngành khác liên quan đến công nghệ thông tin

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình đ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học:

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Chuyên viên tr lên

Tên vị trí việc làm: Quản trị công s

STT

Năng lực kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; k năng vphân tích, thẩm định văn bản

- K năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Kế toán

STT

Năng lc, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có knăng về phân tích, thẩm định văn bản

- K năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc qun lý nhà nước: Cán sự tr lên

Tên vị trí việc làm: Th quỹ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- kiến thức quản lý về khoa học quản lý;

- K năng nắm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- K năng xử lý và phân tích số liệu

- Knăng cp nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các nh vực chuyên môn ngành tài chính và các ngành khác liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Qun trị văn phòng

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Văn thư

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức qun lý vkhoa học quản lý; có knăng về phân tích, thẩm định văn bn.

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật

2

Yêu cầu hiểu biết v chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn về văn thư và các ngành khác liên quan đến Văn thư lưu tr

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng áp dụng ng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Quản trị văn phòng, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức quản lý nhà nước: Cán sự tr lên

Tên vị trí việc làm: Lưu tr

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có k năng về phân tích, thm định văn bn

- Kỹ năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tt

- K năng xử lý và phân tích số liu

- K năng cập nhật và áp dụng pháp lut

2

Yêu cầu hiểu biết v chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về lưu tr và các ngành khác liên quan đến Văn thư lưu trữ

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; khả năng áp dụng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp tr lên

Chuyên ngành: Văn thư lưu tr, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Lái xe

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cu

1

Năng lực, kỹ năng

Có kiến thức kthuật về ô tô; kh năng phán đoán và đánh giá tình huống; kỹ năng lái xe an toàn

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lái xe; sửa cha thông thường về ô tô

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Bng tái xe ô tô

Chun ngành: lái xe ô tô

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin hc: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thc quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Bảo vệ

STT

Năng lực, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kin

Ni dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

Có đsức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

Nắm vng nguyên tc tổ chức và hoạt động của lực lượng bo vệ và biện pháp nghiệp vụ bảo vệ

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận chính trị: Không

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Phục vụ

STT

Năng lc, kỹ năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

đủ sc khỏe đhoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

Không

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận chính trị: Không

Tin hc: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Nhân viên kỹ thuật

STT

Năng lực, k năng, tiêu chuẩn, điều kiện

Ni dung yêu cầu

1

Năng lực, kỹ năng

đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

Nắm vững kiến thức về sa chữa các thiết bị máy móc phục vụ cho công tác chuyên môn như máy pho tô, máy in..

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Phù hợp với vị trí việc làm

Chuyên ngành: Phù hợp với vị trí việc làm

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Không

Ngoại ng: Không

Kiến thức qun lý nhà nước: Không

 

 

 

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
05/02/2018
Văn bản được ban hành
137/QĐ-UBND
05/02/2018
Văn bản có hiệu lực
137/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 58/2017/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018 ban hành ngày 28/08/2018

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 07/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Văn hóa - Xã hội về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành ngày 08/08/2018

Ban hành: 08/08/2018
Hiệu lực: 08/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 2170/KH-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Kế hoạch 2170/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm ngành tư pháp năm 2018 do tỉnh Kon Tum ban hành ngày 03/08/2018

Ban hành: 03/08/2018
Hiệu lực: 03/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum ban hành ngày 31/07/2018

Ban hành: 31/07/2018
Hiệu lực: 10/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ