Quyết định 08/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Tóm lược

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 29/01/2018

Số hiệu: 08/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 12/02/2018
Địa phương ban hành: Bình Thuận Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Bình Thuận Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2018/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1106/TTr-SKHCN ngày 19 tháng 10 năm 2017 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ bao gồm:

a) Trưởng Phòng và tương đương thuộc Sở: Trưởng phòng, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Chi cục trưởng;

b) Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở: Phó Trưởng phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chi cục trưởng;

c) Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

2. Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

3. Ngoài đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định này, đối với chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra Sở còn phải đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

1. Công chức, viên chức khi được xem xét, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ các chức vụ nêu tại Khoản 1 Điều 1 quy định này phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động công chức, viên chức và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo từng chức danh.

Chương II

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHUNG

Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

1. Điều kiện bổ nhiệm:

a) Công chức, viên chức được xem xét đề nghị bổ nhiệm phải có trong quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên;

b) Đạt tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm theo Quy định này;

c) Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác minh rõ ràng, trong đó có kê khai tài sản, nhà, đất theo quy định;

d) Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm; công chức, viên chức bổ nhiệm lần đầu không quá 50 tuổi đối với nam và không quá 45 tuổi đối với nữ. Trường hợp công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu;

đ) Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

e) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật và không trong thời gian bị xem xét hoặc thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

2. Điều kiện bổ nhiệm lại:

Công chức, viên chức lãnh đạo khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm phải được xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại theo các điều kiện sau:

a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

b) Đạt tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh bổ nhiệm lại theo quy định này tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

c) Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

d) Cơ quan, đơn vị có nhu cầu;

đ) Đối với công chức, viên chức lãnh đạo còn từ đủ 02 năm đến dưới 05 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

e) Đối với công chức, viên chức lãnh đạo còn dưới 02 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định;

g) Không trong thời gian bị xem xét hoặc thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Điều 4. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a) Nắm vững và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, có ý thức đấu tranh bảo vệ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân;

b) Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; giữ gìn và bảo vệ tài sản công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư không tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác;

d) Không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và những điều công chức, viên chức không được làm, trung thực, công tâm, khách quan trong thực thi công vụ; gắn bó, gần gũi và lắng nghe ý kiến nhân dân.

2. Kiến thức, năng lực:

a) Nắm vững và vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy chế, quy định của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực được phân công phụ trách;

b) Có năng lực cụ thể hóa đề án, kế hoạch chương trình của cấp trên thành kế hoạch, biện pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị;

c) Có kiến thức chung về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ. Hiểu biết sâu về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

d) Có khả năng tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

đ) Hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh và đất nước; nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Về trình độ:

a) Có trình độ từ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực phân công;

b) Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính trở lên;

c) Đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương trở lên;

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ, với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chương III

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Mục 1. ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRỰC THUỘC SỞ

Điều 5. Vị trí, chức trách

1. Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là người đứng đầu phòng chuyên môn, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị; tham mưu giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công

2. Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi một số lĩnh vực công tác được phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn của Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở

1. Điều kiện bổ nhiệm:

a) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phó Chi cục trưởng, Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở từ 01 năm trở lên;

b) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 năm liên tục trước khi được đề nghị bổ nhiệm và tín nhiệm của công chức, người lao động trong phòng, đơn vị;

c) Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Điều 4 Chương II Quy định này và đáp ứng tiêu chuẩn tại Khoản 3 Điều này.

2. Điều kiện bổ nhiệm lại:

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 2 Điều 3 và Điều 4 Chương II Quy định này và đáp ứng tiêu chuẩn tại Khoản 3 Điều này.

3. Tiêu chuẩn:

a) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý;

b) Có khả năng đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của phòng, đơn vị, cơ quan;

c) Có năng lực chủ trì nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của phòng, đơn vị, đề xuất triển khai các nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công;

d) Có năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, quyết định của Giám đốc Sở về lĩnh vực được giao;

đ) Có khả năng tổng hợp và phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Điều kiện, tiêu chuẩn của Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở

1. Điều kiện bổ nhiệm:

a) Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác về lĩnh vực chuyên môn được giao;

b) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 02 năm liên tục trước khi được đề nghị bổ nhiệm và tín nhiệm của công chức người lao động trong phòng, đơn vị;

c) Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Điều 4 Chương II Quy định này và đáp ứng tiêu chuẩn tại Khoản 3 Điều này.

2. Điều kiện bổ nhiệm lạ:

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 2 Điều 3 và Điều 4 Chương II Quy định này và đáp ứng tiêu chuẩn tại Khoản 3 Điều này.

3. Tiêu chuẩn:

a) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, tổ chức xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

b) Có khả năng tham mưu giúp Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở giải quyết các công việc chung; tham gia với Trưởng phòng và tương đương việc cụ thể hóa, triển khai hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ kế hoạch công tác của phòng thuộc công việc được phân công phụ trách;

c) Có năng lực nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, tổ chức sơ, tổng kết, đề xuất triển khai các nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

d) Có năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của phòng, đơn vị trên lĩnh vực phụ trách; giúp Trưởng phòng và tương đương tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, quyết định của Giám đốc Sở về lĩnh vực được phân công phụ trách;

đ) Có khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp công chức trong cơ quan và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Mục 2. ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

Điều 8. Vị trí và chức trách

1. Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị, tham mưu giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật.

2. Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ giúp Giám đốc đơn vị phụ trách, theo dõi một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc đơn vị và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 9. Điều kiện tiêu chuẩn chức danh Giám đốc

1. Điều kiện bổ nhiệm:

a) Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm về lĩnh vực công tác được giao, có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành và đã có thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ cấp Phó Giám đốc đơn vị hoặc từ cấp Phó Trưởng phòng thuộc Sở và tương đương từ 02 năm trở lên;

b) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 năm liên tục trước khi được đề nghị bổ nhiệm;

c) Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Điều 4 Chương II Quy định này và đáp ứng tiêu chuẩn tại Khoản 3 Điều này.

2. Điều kiện bổ nhiệm lại:

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 2 Điều 3 và Điều 4 Chương II Quy định này và đáp ứng tiêu chuẩn tại Khoản 3 Điều này.

3. Tiêu chuẩn:

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị; đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị;

b) Có khả năng tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách để phát triển đơn vị; sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của đơn vị, đề xuất triển khai các nhiệm vụ phát triển đơn vị;

c) Có khả năng bao quát hoạt động của đơn vị; khả năng đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác.

d) Có năng lực quy tụ, tập hợp đoàn kết và bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị; chủ động phối hợp tốt với các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Điều kiện tiêu chuẩn chức danh Phó Giám đốc

1. Điều kiện bổ nhiệm:

a) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về lĩnh vực công tác được phân công;

b) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ 03 năm liên tục trước khi được đề nghị bổ nhiệm;

c) Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1 Điều 3 và Điều 4 Chương II Quy định này và đáp ứng tiêu chuẩn tại Khoản 3 Điều này.

2. Điều kiện bổ nhiệm lại:

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 2 Điều 3 và Điều 4 Chương II Quy định này và đáp ứng tiêu chuẩn tại Khoản 3 Điều này.

3. Tiêu chuẩn:

a) Có năng lực đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị về lĩnh vực được phân công phụ trách;

b) Có khả năng tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển đơn vị trên lĩnh vực phân công phụ trách; sơ kết, tổng kết các hoạt động phụ trách của đơn vị;

c) Có khả năng tham mưu giúp Giám đốc giải quyết các công việc chung; tổ chức triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ kế hoạch công tác của đơn vị thuộc công việc được phân công phụ trách;

d) Có khả năng đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý lĩnh vực được phân công phụ trách;

đ) Có năng lực quy tụ, tập hợp đoàn kết đội ngũ viên chức và người lao động trong đơn vị; chủ động phối hợp tốt với các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công;

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với những trường hợp hiện đang giữ chức vụ Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước khi Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Quyết định này thì phải được đào tạo, bồi dưỡng để đạt điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

2. Đối với những trường hợp công chức, viên chức chưa được cơ quan bố trí đi học đào tạo, bồi dưỡng nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần thiết để bổ nhiệm thì phải đi đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định mới thực hiện bổ nhiệm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Căn cứ Quy định này Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trưởng, Phó Trưởng phòng của đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, phối hợp Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
29/01/2018
Văn bản được ban hành
08/2018/QĐ-UBND
12/02/2018
Văn bản có hiệu lực
08/2018/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
K

Kế hoạch 3481/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch 3481/KH-UBND thực hiện Đề án "Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo" tại Bình Thuận ban hành ngày 20/08/2018

Ban hành: 20/08/2018
Hiệu lực: 20/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí tỉnh Bình Thuận

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND năm 2018 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 17/08/2018

Ban hành: 17/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2128/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại

Quyết định 2128/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 17/08/2018

Ban hành: 17/08/2018
Hiệu lực: 17/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ