Quyết định 06/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục

Tóm lược

Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố do tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 29/01/2018

Số hiệu: 06/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 29/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 12/02/2018
Địa phương ban hành: Bình Thuận Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo, Bộ máy hành chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh Bình Thuận Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2018/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2704/TTr-SGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO; TRƯỞNG, PHÓ CÁC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc (các Trường THPT) Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Thuận (UBND các huyện, thị xã, thành phố viết tắt là UBND cấp huyện).

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp huyện của tỉnh Bình Thuận; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Vị trí, chức trách và nhiệm vụ

1. Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đứng đầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng, đơn vị mình được giao phụ trách.

2. Trưởng, Phó các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tham mưu giúp lãnh đạo UBND cấp huyện thực hiện công tác chuyên môn theo thẩm quyền được giao; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện và trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo được giao phụ trách.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại giữ chức vụ Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện của tỉnh Bình Thuận phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định hiện hành khác của Trung ương và địa phương.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét bổ nhiệm, quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, điều động cán bộ và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức theo từng chức danh phù hợp phân công, phân cấp quản lý hiện hành.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHUNG

Điều 4. Tiêu chuẩn chung

1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của công chức, viên chức và những điều công chức, viên chức không được làm.

2. Có tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ nhân dân; gương mẫu về đạo đức, lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ, hoạt động nghề nghiệp; đoàn kết nội bộ; không tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3. Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc; có trình độ về lý luận chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế làm việc của cơ quan, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

4. Giữ gìn bảo vệ tài sản công, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

5. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự phân công, điều động, luân chuyển của cấp có thẩm quyền.

6. Trung thực, không cơ hội, nêu cao ý chí phấn đấu, đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

7. Gắn bó chặt chẽ với quần chúng nhân dân; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của ngành, địa phương và các quy định khác của pháp luật.

8. Nắm vững và vận dụng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào nhiệm vụ được giao.

9. Có kiến thức chung về các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cũng như lĩnh vực được giao phụ trách. Hiểu biết sâu về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên ngành giáo dục và đào tạo.

10. Có kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý.

11. Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì áp dụng theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

12. Có đủ năng lực và sức khỏe để làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

13. Có khả năng tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực công tác.

14. Có khả năng đoàn kết, quy tụ, tập hợp và phát huy được sức mạnh tập thể công chức, viên chức, người lao động.

15. Có khả năng nghiên cứu, hiểu biết về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

16. Có khả năng góp ý các văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu, xây dựng văn bản quản lý ngành, đề xuất các giải pháp liên quan đến lĩnh vực quản lý được giao.

Chương III

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 5. Tiêu chuẩn của Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ:

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

b) Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, kế hoạch, đề án, các giải pháp để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao;

c) Có khả năng tập hợp và phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể công chức trong phòng chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện và phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác và các đơn vị có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

d) Có năng lực nghiên cứu khoa học;

đ) Nắm chắc và hiểu rõ khoa học quản lý nhà nước, khoa học quản lý giáo dục, tâm lý lãnh đạo và thông tin khoa học;

e) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương;

g) Đang giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trở lên; Phó Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện (hoặc tương đương) trở lên.

2. Tiêu chuẩn về trình độ:

a) Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm;

b) Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

c) Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chức danh ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III.

Điều 6. Tiêu chuẩn của Phó Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ:

a) Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

b) Có khả năng xây dựng phương án, đề án nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và khả năng tham mưu, tổng hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Có khả năng điều hành, quy tụ, đoàn kết, tập hợp công chức; có kinh nghiệm năng lực trong quản lý điều hành;

d) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương;

đ) Có ít nhất 05 năm công tác về lĩnh vực chuyên môn phù hợp trong ngành giáo dục và đào tạo.

2. Tiêu chuẩn về trình độ:

a) Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm;

b) Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

c) Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chức danh ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III.

Điều 7. Tiêu chuẩn của Hiệu trưởng các Trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ:

a) Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý giáo dục, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao;

b) Có năng lực tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ;

c) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Có khả năng tham mưu tổng hợp, khả năng xây dựng phương án, đề án trong lĩnh vực được phân công;

đ) Có năng lực quản lý điều hành và phối hợp công tác, có khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp viên chức;

e) Đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phó Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (hoặc tương đương) trở lên.

2. Tiêu chuẩn về trình độ:

a) Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm (riêng đối với Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên phải có trình độ thạc sỹ trở lên).

b) Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý trường học, quản lý giáo dục; quản lý nhà nước.

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chức danh ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III.

3. Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngoài việc phải đảm bảo các quy định nêu tại Quy định này còn phải bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuẩn Hiệu trưởng trường trung học phổ thông hoặc trường trung học phổ thông có nhiều cấp học được nêu tại Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 và Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 8. Tiêu chuẩn của Phó Hiệu trưởng các Trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ:

a) Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý giáo dục, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao;

b) Có năng lực tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ;

c) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Có khả năng tham mưu tổng hợp, khả năng xây dựng phương án, đề án trong lĩnh vực được phân công;

đ) Có năng lực quản lý điều hành và phối hợp công tác, có khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp viên chức;

e) Có ít nhất 05 năm giảng dạy tại các trường trung học phổ thông công lập; riêng đối với miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian giảng dạy là 04 năm.

g) Trường hợp người được bổ nhiệm là chuyên viên trở lên công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo thì phải có thời gian công tác tại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo từ 02 năm trở lên.

2. Tiêu chuẩn về trình độ:

a) Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm (riêng đối với Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên phải có trình độ thạc sỹ trở lên);

b) Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý trường học, quản lý giáo dục; quản lý nhà nước;

d) Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chức danh ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III.

3. Phó Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngoài việc phải đảm bảo các quy định nêu tại Quy định này còn phải bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 9. Tiêu chuẩn của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ:

a) Có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành;

b) Có khả năng điều hành, có khả năng quy tụ, đoàn kết, tổ chức để công chức, viên chức trong ngành thực hiện và phối hợp trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao;

c) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Hiểu sâu về quản lý nhà nước, về nghiệp vụ chuyên môn;

đ) Có khả năng xây dựng phương án, đề án quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

e) Có năng lực nghiên cứu khoa học;

g) Có khả năng tổ chức, quản lý điều hành;

h) Đang giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc đang giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập có thời gian từ 03 năm trở lên. Trường hợp người được bổ nhiệm là người thuộc các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị thuộc UBND cấp huyện thì ngoài điều kiện trên đây phải có thời gian công tác về lĩnh vực chuyên môn phù hợp trong ngành giáo dục ít nhất 05 năm.

2. Tiêu chuẩn về trình độ:

a) Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm;

b) Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý trường học;

d) Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

đ) Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chức danh ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III.

Điều 10. Tiêu chuẩn Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện

1. Tiêu chuẩn về nghiệp vụ:

a) Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao;

b) Có năng lực tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ;

c) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Có khả năng tham mưu tổng hợp, khả năng xây dựng phương án, đề án trong lĩnh vực được phân công;

đ) Có năng lực quản lý điều hành và phối hợp công tác, có khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp công chức, viên chức;

e) Đang giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập có thời gian từ 02 năm trở lên hoặc là công chức, viên chức phải có ít nhất 05 năm công tác về lĩnh vực chuyên môn phù hợp trong ngành giáo dục và đào tạo. Trường hợp người được bổ nhiệm là người thuộc các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị thuộc UBND cấp huyện thì ngoài điều kiện trên đây phải có thời gian công tác về lĩnh vực chuyên môn phù hợp trong ngành giáo dục và đào tạo ít nhất 05 năm.

2. Tiêu chuẩn về trình độ:

a) Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm;

b) Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý trường học;

d) Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

đ) Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp với quy định về tiêu chuẩn chức danh ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III.

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với những trường hợp hiện đang giữ chức vụ Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước khi Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Quyết định này thì phải được đào tạo, bồi dưỡng để đạt điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

2. Trường hợp công chức, viên chức dự kiến bổ nhiệm nhưng chưa đủ điều điện, tiêu chuẩn theo các quy định nêu trên thì được cử đi đào tạo, bồi dưỡng để đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này theo phân cấp quản lý hiện hành.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

3. Trong trường hợp đặc biệt, cần thiết về công tác cán bộ của ngành giáo dục và đào tạo thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
29/01/2018
Văn bản được ban hành
06/2018/QĐ-UBND
12/02/2018
Văn bản có hiệu lực
06/2018/QĐ-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng chuyên môn; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
K

Kế hoạch 3481/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch 3481/KH-UBND thực hiện Đề án "Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo" tại Bình Thuận ban hành ngày 20/08/2018

Ban hành: 20/08/2018
Hiệu lực: 20/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí tỉnh Bình Thuận

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND năm 2018 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 17/08/2018

Ban hành: 17/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2128/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại

Quyết định 2128/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 17/08/2018

Ban hành: 17/08/2018
Hiệu lực: 17/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ