Quyền lợi của hội viên Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội.

12:50 - 07/07/2018 Tin pháp luật
Quyết định 3397/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội vừa được UBND thành phố ban hành ngày 3/7/2018.

quyền lợi của hội viên hội người khuyết tật hà nội

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Trong đó, có quy định về quyền lợi của hội viên Hội Người khuyết tật như sau:

 

-  Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 

- Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

 

- Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

 

- Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

 

- Được giới thiệu hội viên mới.

 

- Được Hội khen thưởng và đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng theo quy định hiện hành.

 

- Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

 

- Hội viên danh dự được hưởng quyền và có nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra của Hội.

 

Trích dẫn Quyết định 3397/QĐ-UBND:

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,

pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội. 5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Chia sẻ