Quy đổi ra tiết dạy cho giáo viên khi thực hiện công việc chuyên môn

08:28 - 15/11/2021 Tin pháp luật
Đó là nội dung tại Công văn 4945/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ làm việc, chế độ chính sách trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Giáo viên sẽ được quy đổi tiết dạy phù hợp. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, chế độ làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong bối cảnh thực hiện các quy định về phòng, chống dịch và triển khai hình thức dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học khác để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 thực hiện theo các quy định hiện hành.

 

Căn cứ tình hình thực tế tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường và các hoạt động cụ thể của giáo viên để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác ra tiết dạy. Từ đó xác định số tiết dạy của giáo viên, bao gồm cả các tiết quy đổi.


Nếu giáo viên được giao nhiệm vụ tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình dùng chung cho nhiều nhóm/lớp, nhiều cấp học hoặc địa phương thì hiệu trưởng nhà trường căn cứ điều kiện cụ thể và tính chất công việc để tính toán, quy đổi thành số tiết dạy phù hợp đối với giáo viên đó hoặc cho cả những người cùng tham gia.

 

Việc quy đổi số tiết dạy của giáo viên thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 11 Thông tư 28/2009. 

 

Bên cạnh đó, căn cứ quy định về khung thời gian năm học, điều kiện cụ thể của từng trường cũng như công việc của từng giáo viên để bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc nghỉ hằng năm một cách hợp lý.

 

Công văn 4945/BGDĐT-NGCBQLGD được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/10/2021

Tailieuluat
Chia sẻ