Quy định về các khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất

16:18 - 17/10/2022 Tin pháp luật
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2022/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Quy định về các khoản chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất. Ảnh minh họa

 

Theo quy định tại Thông tư này thì các nội dung chi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm:

 

Thứ nhất, chi tuyên truyền chính sách, chế độ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và vận động các đối tượng liên quan.

 

Thứ hai, chi cho việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

 

Thứ ba là chi cho việc lập, thẩm định, chấp thuận, phê duyệt, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 

Thứ tư, chi tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

 

Thứ năm, chi phục vụ việc hướng dẫn thực hiện, giải quyết những vướng mắc trong tổ chức thực hiện phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

 

Và thứ 6 làchi thuê nhà làm việc, thuê và mua sắm máy móc, thiết bị để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và cơ quan thẩm định.

 

Ngoài ra, còn chi các khoản sau:

 

- Chi in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, xăng xe.

 

- Chi thuê nhân công thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có).

 

- Các nội dung chi khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 

Thông tư 61/2022/TT-BTC được ban hành ngày 05/10/2022 và có hiệu lực từ 20/11/2022.  

 

Tailieuluat
Chia sẻ