Những thông tin cần thu thập thông tin trước khi người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh

08:30 - 29/06/2018 Tin pháp luật
Nghị định 89/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới có nêu nội dung về thu thập thông tin trước khi người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh.
thu thập thông tin trước khi người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh
Cần thu thập thông tin trước khi người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 
 
Theo đó, kiểm dịch viên y tế thu thập thông tin từ các nguồn: Cổng thông tin điện tử quốc gia, cảng, cửa khẩu; Cơ quan quản lý cửa khẩu, cảng; Cơ quan y tế tại cảng, cửa khẩu; Hãng vận tải, chủ phương tiện vận tải, người trực tiếp điều khiển phương tiện vận tải; công ty du lịch, lữ hành, hướng dẫn viên du lịch và đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế, Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế và các nguồn thông tin khác.
 
Những thông tin cần thu thập được quy định cụ thể:
 
- Thông tin chung về tình trạng sức khỏe của người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh;
 
- Thông tin từ tờ khai y tế của người nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục kèm theo Nghị định này;
 
- Thông tin về tiêm chủng, áp dụng biện pháp dự phòng đối với người xuất phát từ hoặc đi, đến quốc gia, vùng lãnh thổ mà quốc gia, vùng lãnh thổ đó quy định bắt buộc phải tiêm chủng hoặc áp dụng biện pháp dự phòng trước khi xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
 
-  Thông tin về phương tiện vận tải chuyên chở người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh quy định tại Điều 13 Nghị định này;
 
-  Thông tin về hàng hóa có khả năng phơi nhiễm với bệnh truyền nhiễm được quy định tại Điều 21 Nghị định này;
 
-  Các thông tin khác có liên quan đến sức khỏe của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (nếu có).

Nghị định 89/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 10/08 tới đây.

 

Trích dẫn Nghị định 89/2018/NĐ-CP:

Điều 5. Nội dung của thông báo khai báo y tế và chấm dứt áp dụng việc khai báo y tế
1. Thông báo khai báo y tế gồm nội dung chủ yếu sau:
a) Tên bệnh truyền nhiễm cần phải áp dụng việc khai báo y tế;
b) Đối tượng phải khai báo y tế;
c) Thời điểm áp dụng việc khai báo y tế.
2. Thông báo chấm dứt áp dụng việc khai báo y tế gồm nội dung chủ yếu sau:
a) Tên bệnh truyền nhiễm cần phải chấm dứt áp dụng việc khai báo y tế;
b) Thời điểm chấm dứt áp dụng việc khai báo y tế.

 

Chia sẻ