Những điều Đảng viên không được làm: Đã có quy định mới

08:36 - 29/10/2021 Tin pháp luật
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 37-QĐ/TW quy định về những điều Đảng viên không được làm.

Đã có quy định mới nhất về những điều Đảng viên không được làm. Ảnh minh họa.

 

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp hành nghiêm những quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Quy định mới nêu rõ một số điều Đảng viên không được làm như:

 

- Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết định của Đảng…

 

- Viết bài hoặc cung cấp tài liệu cho người khác viết, nói, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định...

 

- Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố…

 

- Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; 

 

- Tổ chức, tham gia các tổ chức, hội trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; biểu tình, tụ tập đông người gây mất trật tự, an ninh;

 

- Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ hoặc làm những điều pháp luật không cho phép.

 

Nếu Đảng viên có hành vi vi phạm các Quy định phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật.

 

Quy định số 37-QĐ/TW được ban hành ngày 25/10/2021, có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ thay thế Quy định 47-QĐ/TW năm 2011.

 

>> Xem thêm: Những điều Đảng viên không được làm từ 25/10/2021 có gì khác trước?

Tailieuluat
Chia sẻ