Phân công nhiệm vụ báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

14:32 - 06/07/2018 Tin pháp luật
Bộ Giao thông vận tải đã ban hành công văn 7152/BGTVT-KHĐT về việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế năm 2019.
Trong đó có phân công nhiệm vụ báo cáo cho các Bộ, ngành liên quan cụ thể như sau:
 
1. Về Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và chiến lược, quy hoạch, đề án
 - Đơn vị báo cáo: Các Vụ chức năng, Trung tâm Công nghệ thông tin, các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan.
 
 2. Công tác quản lý vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải 
 - Đơn vị báo cáo: Các Vụ Pháp chế, Tài chính, Môi trường: Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành, các Tổng công ty, công ty thuộc Bộ và các đơn vị liên quan.
 
 3. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn
 - Đơn vị báo cáo: Vụ An toàn giao thông, Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục QLXD & chất lượng CTGT, các Cục quản lý chuyên ngành, Tổng cục ĐBVN và đơn vị liên quan.
 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội việt nam 2018

Ảnh: Internet
 
4. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông 
 - Đơn vị báo cáo: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và các Vụ Vận tải, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục QLXD và chất lượng CTGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành.
 
 5. Công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước
 - Đơn vị báo cáo: Các Vụ Tài chính, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Đầu tư, các Tổng công ty, công ty thuộc Bộ và các đơn vị liên quan.
 
 6. Công tác hợp tác quốc tế 
 - Đơn vị báo cáo: Các Vụ thuộc Bộ, các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị liên quan. 
 
 7. Công tác đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường 
 - Đơn vị báo cáo: Các Vụ thuộc Bộ, các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan.
 
 8. Công tác tổ chức, cán bộ 
 - Đơn vị báo cáo: Các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan.
 
 9. Công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
 - Đơn vị báo cáo: Các Vụ thuộc Bộ, các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các đơn liên quan.
 
 Công văn 7152/BGTVT-KHĐT có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, ngày 3/7/2018.
Chia sẻ