Người dân sắp được làm thủ tục sổ đỏ nhanh, tại nhà

09:48 - 23/12/2020 Tin pháp luật
Đây là điểm mới đáng chú ý được Chính phủ nêu tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Người dân sắp được làm thủ tục sổ đỏ nhanh, tại nhà (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, Nghị định 148 đã bổ sung nội dung sau:

 

- Đối với trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.


 Địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua bộ phận một cửa, trừ trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận tại địa điểm ngoài trụ sở Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 

Như vậy, từ ngày 08/02/2021, người dân có thể yêu cầu làm thủ tục sổ đỏ nhanh, tại nhà theo nhu cầu (thỏa thuận với Văn phòng/Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai), chỉ cần đáp ứng thời gian quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tailieuluat
Chia sẻ