Người có nhiều đất, nhà ở sẽ được quy định mức thuế cao hơn

15:51 - 27/06/2022 Tin pháp luật
Đây là một trong những nội dung được nêu tại Nghị quyết 18-NQ/TW về đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý và sử dụng đất.

Người có nhiều đất, nhà ở sẽ được quy định mức thuế cao hơn. Ảnh minh họa.

 

Một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, cần thiết khi thực hiện đổi mới quản lý sử dụng đất đó chính là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai.

 

Theo đó, chính sách tài chính về đất đai phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

 

Giải pháp để hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai là có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương; nghiên cứu có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch.

 

Bê cạnh đó, cần rà soát chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, xây dựng chính sách, pháp luật về thuế sử dụng đất theo thông lệ quốc tế, phù hợp với trình độ phát triển, điều kiện cụ thể và lộ trình thích hợp.

 

Nghị quyết 18 cũng đã nêu rõ quan điểm về việc quy định mức thuế cao hơn đối với những người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

 

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải phù hợp với các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với cách mạng...

 

Nghị quyết 18-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 16/6/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ