Năm 2025, 90% cán bộ, công viên chức được bồi dưỡng kiến thức dân tộc

10:01 - 29/06/2018 Tin pháp luật
Đó là mục tiêu đề ra trong quyết định 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ công viên chức
Cán bộ, công viên chức sẽ được nâng cao, bối dưỡng kiến thức dân tộc. Ảnh minh họa.
Nguồn: Internet
 
Với mục tiêu nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc….
 
Thủ tướng chính phủ chỉ đạo mục tiêu phấn đấu đến năm 2025:
 
- Đạt tối thiểu 90% cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1, nhóm đối tượng 2 của Bộ, ngành trung ương được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc;
 
- Tối thiểu 90% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của Bộ, ngành trung ương được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc;
 
- Tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của địa phương được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc;
 
- Tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.
 
Các đối tượng  bao gồm cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có động đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số được quy định cụ thể thành 4 nhóm trong quyết định 771/QĐ-TTg.

 

Chia sẻ