Mới: Cả nước có Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trước 31/12/2024

11:01 - 28/10/2020 Tin pháp luật
Ngày 26/10/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2168/QĐ-BTP về kế hoạch thực hiện Nghị định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Mới: Cả nước có Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trước 31/12/2024 (Ảnh minh họa)

 

Nhằm hoàn thành việc số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đúng thời hạn, Bộ Tư pháp đã đưa ra kế hoạch cụ thể như sau:

 

- Trước ngày 31/12/2020 phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử;

 

- Trong quý II/2021, trình lãnh đạo Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;

 

- Xây dựng phương án triển khai dịch vụ công trực tuyến với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch theo mức độ 3, 4 phù hợp với tiến độ xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 87 nêu trên;

 

- Trước ngày 31/12/2024, xây dựng, hoàn thiện và vận hành Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên toàn quốc;

 

- Trước ngày 01/01/2025, hoàn thành việc chuyển đổi, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu từ các phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử của địa phương đã triển khai trước khi sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc…

 

Tailieuluat
Chia sẻ