Miễn gửi thang, bảng lương cho doanh nghiệp dưới 10 lao động

08:52 - 17/09/2018 Tin pháp luật
Theo Nghị định 121/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2018, doanh nghiệp dưới 10 lao động sẽ được miễn gửi thang, bảng lương cho cơ quan quản lý nhà nước.
Đây là một trong hai nội dung mới của Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
 
Nội dung của Nghị định như sau:
 
Một là, bổ sung vào Điều 8 về nguyên tắc xây dựng định mức lao động là: “Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc sau đây:”
 
Hai là, đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doang nghiệp.
 
miễn gửi thang bảng lương
 
Doanh nghiệp dưới 10 lao động được miễn gửi thang bảng lương (Ảnh minh họa)
 
Như vậy, ngoài nội dung miễn gửi thang, bảng lương cho doanh nghiệp dưới 10 lao động thì điểm mới còn lại của Nghị định là bổ sung quy định xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc theo quy định tại Điều 8.
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.
 
Trích Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương như sau:
 
1. Bổ sung Điều 8 Chương III như sau:
 
“Điều 8. Nguyên tắc xây dựng định mức lao động
 
Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc sau đây:”
 
2. Bổ sung vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau:
 
“Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”
ThanhNT
Chia sẻ