Lập báo cáo tài chính tổng hợp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

14:01 - 29/11/2018 Tin pháp luật
Thông tư 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính mới ban hành có nội dung chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.
Bộ Tài chính đã có Thông tư 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.
 lập báo cáo tài chính tổng hợp
Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp mới nhất (Ảnh minh họa)
 
Theo Thông tư này, khi lập báo cáo tài chính tổng hợp phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
 
- Báo cáo được lập sau khi kết thúc kỳ kế toán năm (vào thời điểm 31/12 hàng năm);
 
- Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên phải được tổng hợp đầy đủ, bao gồm thông tin tài chính của tất cả đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc theo quy định;
 
- Báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên được hợp cộng theo các chỉ tiêu tương ứng trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính riêng của các đơn vị kế toán cơ sở thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán trung gian thuộc phạm vi lập báo cáo tài chính tổng hợp;
 
- Thông tin tài chính của các đơn vị kế toán cấp dưới thực hiện chế độ kế toán phải tổng hợp vào báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị cấp trên bao gồm số liệu tài sản thuần và thặng dư/thâm hụt (hoặc lợi nhuận sau thuế) của đơn vị trong năm.
 
Thông tư này được ban hành ngày 01/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 

ThanhNT
Chia sẻ