Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2018 lĩnh vực Tài chính nhà nước

Tóm lược

Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2018 lĩnh vực Tài chính nhà nước về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành ngày 31/01/2018

Số hiệu: 57/KH-UBND Ngày ban hành: 31/01/2018
Loại văn bản: Kế hoạch Ngày hiệu lực: 31/01/2018
Địa phương ban hành: An Giang Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Tài chính nhà nước,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND Tỉnh An Giang Chủ tịch Vương Bình Thạnh

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/KH-UBND

An Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007, năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy nhằm phòng ngừa và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

- Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường công tác phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng theo đúng quy định pháp luật; ngăn chặn, khắc phục hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để lãnh đạo triển khai, thực hiện các giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng phải gắn với thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và các quy định khác của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

- Việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên Hiệp quốc về Chống tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

2. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong năm học 2017 - 2018.

3. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 530/KH-UBND ngày 11/10/2016 về thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 04/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng.

4. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng; xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xử lý nghiêm minh trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

5. Nâng cao năng lực, phát huy tốt vai trò của các cơ quan tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1666/CT- UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Công tác cải cách hành chính; việc công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của cơ quan; việc xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc ban hành quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, v.v...

6. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh An Giang.

7. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/1/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thực hiện các quy định về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai và Quy định số 584-QĐ/TU ngày 10/11/2017 của Tỉnh ủy về việc kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thuộc cấp mình và cấp dưới quản lý.

8. Giải quyết triệt để các vụ việc tố cáo có liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng và các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng như: Đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp; mua sắm, sử dụng tài sản công; công tác cán bộ, v.v…Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

9. Nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường công tác thu hồi tài sản vi phạm do tham nhũng.

10. Thực hiện tốt cơ chế bảo vệ người tố cáo và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo theo quy định.

11. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện vai trò phản biện, giám sát nhằm nâng cao ý thức trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị có dấu hiệu tham nhũng; phát huy vai trò của nhân dân, các đoàn thể chính trị trong việc giám sát, tố cáo hành vi tham nhũng.

12. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh và truyền hình, chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tham nhũng về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

13. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tình hình về phát hiện, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc, vụ án tham nhũng; việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng để tổng hợp, xây dựng báo cáo trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện có hiệu quả và định kỳ báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng theo Công văn số 231/TTT-VP ngày 06/6/2017 của Thanh tra tỉnh hướng dẫn thực hiện báo cáo định kỳ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy để theo dõi và Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là các lĩnh vực đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; bảo hiểm, tài chính doanh nghiệp; mua sắm, sử dụng tài sản công,…

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng và các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

3. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành chức năng thực hiện kiểm tra, thanh tra công vụ; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng nghề An Giang, Trường Cao đẳng Y tế An Giang tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong năm học 2017 - 2018.

5. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đưa tin rộng rãi các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng.

6. Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; kiến nghị UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp tình hình, xây dựng báo cáo định kỳ kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ để báo cáo Tỉnh ủy và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh, các cấp chính quyền, doanh nghiệp nhà nước thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Đề nghị các cấp lãnh đạo Đảng, Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan thông tin, báo chí và nhân dân trong tỉnh tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Sở, Ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH, NC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
31/01/2018
Văn bản được ban hành
57/KH-UBND
31/01/2018
Văn bản có hiệu lực
57/KH-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản số hiệu Nghị định 107/2006/NĐ-CP xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong tổ chức do mình quản lý phụ trách Văn bản số hiệu Nghị định 158/2007/NĐ-CP danh mục vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức Văn bản số hiệu Thông tư 03/2013/TT-TTCP chế độ báo cáo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại Văn bản số hiệu Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2013 đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy Văn bản số hiệu Thông tư 08/2013/TT-TTCP quy định minh bạch tài sản thu nhập Văn bản số hiệu Nghị định 150/2013/NĐ-CP sửa đổi 158/2007/NĐ-CP danh mục vị trí công tác thời hạn định kỳ chuyển đổi Văn bản số hiệu Nghị định 211/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 107 xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Văn bản số hiệu Chỉ thị 33-CT/TW năm 2014 tăng cường lãnh đạo Đảng kiểm soát kê khai tài sản Văn bản số hiệu Chỉ thị số 50-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo Đảng công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng 2015 Văn bản số hiệu Chỉ thị 12/CT-TTg công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng 2016 Văn bản số hiệu Chỉ thị 1666/CT-UBND tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống tham nhũng An Giang 2016
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND tỉnh An Giang lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành năm 2018

Ban hành: 14/11/2018
Hiệu lực: 30/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2367/QĐ-UBND lĩnh vực khác

Quyết định 2367/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2025 ban hành ngày 27/09/2018

Ban hành: 27/09/2018
Hiệu lực: 27/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2331/QĐ-UBND lĩnh vực Doanh nghiệp

Quyết định 2331/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, phân loại Kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang làm đại diện chủ sở hữu ban hành ngày 21/09/2018

Ban hành: 21/09/2018
Hiệu lực: 21/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ