Kế hoạch 36/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Tóm lược

Kế hoạch 36/KH-UBND ban hành ngày 31/01/2018 về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

Số hiệu: 36/KH-UBND Ngày ban hành: 31/01/2018
Loại văn bản: Kế hoạch Ngày hiệu lực: 31/01/2018
Địa phương ban hành: Hà Nội Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Văn hóa - Xã hội,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND TP Hà Nội Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/KH-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2018 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 24/7/2017 của UBND Thành phố về Tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020; UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy năm 2018 trên địa bàn Thành phố, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy và huy động sức mạnh của lực lượng quần chúng tham gia công tác phòng, chống ma túy; phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn và tội phạm ma túy, hạn chế thấp nhất tác hại do ma túy gây ra, tạo môi trường xã hội lành mạnh, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước và Thủ đô.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế, tiến tới giảm phát sinh người nghiện và người sử dụng ma túy nhất là ma túy tổng hợp; giải quyết cơ bản nguy cơ phát sinh điểm, tụ điểm, đại bàn phức tạp về ma túy, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Tổ chức cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo hướng hiệu quả, bền vững.

3. Tiến hành đồng bộ, kiên quyết, kết hợp những giải pháp vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất, gắn với các cuộc vận động, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... do Đảng, Nhà nước, Thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương phát động.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. Phấn đấu cuối năm 2018 giảm 05% số người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy hiện có (trong danh sách quản lý) so cùng kỳ năm 2017.

2. Điều tra, khám phá, xử lý hình sự 2.200 vụ án phạm tội về ma túy, trong đó: có 1.200 vụ có tính chất mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy. Triệt xóa 100% điểm phức tạp về ma túy còn tồn tại đến cuối năm 2017.

3. Lập 700 hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tích cực vận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện tập trung của Thành phố.

4. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện điều trị thay thế bng Methadone, trong đó, tiếp tục duy trì điều trị ổn định cho 4.808 người nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị Methadone; phấn đấu cuối năm 2018 lũy tích có 6.500 bệnh nhân được điều trị thay thế bng Methadone.

5. Tiếp tục thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy: Duy trì, giữ 09 xã1 đã đạt “Không có tệ nạn ma túy” trong năm 2017; xây dựng mới 10 xã2 đạt “Không có tệ nạn ma túy”.

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện

- Tiếp tục tổ chức quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.... Tập trung thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của UBND Thành phố về tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố; tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020;...

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138/TP các cấp; trong đó, phân công, phân cấp trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Nâng cao vai trò nòng cốt của các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trong công tác phòng, chống ma túy.

- Tổ chức sơ kết giữa kỳ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, giai đoạn 2016 - 2020. Triển khai, thực hiện các dự án trong Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chng tội phạm và ma túy”.

- Xác định trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, đặc biệt ở cấp xã, phường, thị trấn, khu dân cư, Tổ dân phố.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các Quy chế phối hợp, kế hoạch liên ngành, giao ước thi đua giữa các Sở, Ban, ngành Thành phố trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, phòng, chống ma túy nói riêng đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa

- Triển khai đồng bộ các loại hình thông tin, tuyên truyền của hệ thống cơ quan thông tin, tuyên truyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, chú trọng đổi mới nội dung, duy trì, phát huy loại hình tuyên truyền có hiệu quả. Thực hiện xã hội hóa công tác tuyên truyền.

- Tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện thông tin báo, đài; đưa tin hàng tuần với nhiều tin, bài tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy, nhất là công tác đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong xây dựng, cung cấp thông tin (giữa Công an Thành phố và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội) về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố cho Bản tin 141 phát sóng hàng ngày theo khung giờ cố định trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và phát trực tuyến trên mạng Facebook “BẢN TIN 141” với các nội dung cảnh báo, hướng dẫn giúp nhân dân nhận diện tội phạm và các vi phạm pháp luật, phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội như: các phương thức, biện pháp để phòng ngừa số đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực, số đối tượng có biểu hiện “ngáo đá “ gây án; cách nhận biết cây cần sa, tác hại của ma túy tổng hợp nhất là các loại ma túy mới để giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm...

- Chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và du lịch, các buổi tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các cuộc thi, giao lưu, sinh hoạt Câu lạc bộ... Tuyên truyền trọng điểm vào các đối tượng trong nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, người đang cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện, người phạm tội về ma túy trong cơ sở giam giữ, số người có nguy cơ cao về tội phạm và tệ nạn ma túy ở cộng đồng, học sinh trong trường học, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Phát huy vai trò của lực lượng Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện trong hoạt động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy đặc biệt trong công tác tuyên truyền từ cơ sở; phát huy hiệu quả các mô hình về phòng, chống ma túy được thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động...

- Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tham gia phong trào phòng, chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư. Duy trì mô hình có hiệu quả như: Phong trào quần chúng tố giác tội phạm; quản lý giáo dc, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư; phong trào tự phòng, tự quản... Tổ chức các hoạt động tuần tra nhân dân trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống ma túy; có chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với tập thể, cá nhân bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống ma túy.

- Thực hiện phân công, phân cấp, phân trách nhiệm cụ thể của các cơ quan chủ trì, phối hợp tham gia tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; thực hiện phân loại đối tượng tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền cá biệt, phân công phân cấp về đối tượng tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất.

3. Tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

- Nắm chắc tình hình điều tra cơ bản, xác định đường dây, ổ nhóm; thường xuyên rà soát địa bàn, nắm chắc di biến động của người nghiện và người sử dụng ma túy; đặc biệt quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các đối tượng phạm tội về ma túy, đối tượng trọng điểm; tăng cường lực lượng trên các tuyến; địa bàn trọng điểm, các địa bàn giáp ranh, công cộng... tập trung triệt xóa, bóc gỡ các đường dây, nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành: Công an, Y tế, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Hải quan, Bộ đội Biên phòng trong quản lý, kiểm tra, giám sát ngăn chặn hiệu quả việc thất thoát, thẩm lậu tiền chất, hóa chất, dược liệu vào việc sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn Thành phố; kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy xâm nhập, vận chuyển qua địa bàn thành phố Hà Nội; chủ động tổ chức các biện pháp ngăn chặn việc trồng cây thuốc phiện, cần sa...

- Tăng cường kiểm tra các địa bàn công cộng, khu vực giáp ranh phức tạp, phối hợp linh hoạt các hoạt động điều tra trinh sát với các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ giữa biện pháp quản lý hành chính, tuần tra kiểm soát công khai với các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh, bắt giữ và xử lý tội phạm về ma túy, phòng ngừa không để hình thành tụ điểm phức tạp, gây bức xúc dư luận.

- Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra, qun lý các loại hình kinh doanh lưu trú (khách sạn, quán Bar, karaoke, nhà trọ), cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm có điều kiện về an ninh trật tự, ngăn chặn không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhân, hộ khẩu, đăng ký, khai báo tạm trú, tạm vắng; gắn với công tác phát động phong trào quần chúng, vận động nhân dân ở khu dân cư, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm ma túy với cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh, triệt xóa, giải quyết kịp thời các điểm hoạt động tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn ngay từ khi mới hình thành, không đhoạt động kéo dài gây bức xúc dư luận.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; không để xảy ra vụ việc sản xuất trái phép chất ma túy hoặc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn Thành phố. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các hoạt động mua bán liên quan đến các loại thuốc, thuốc thú y có chứa hoạt chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy được phép nhập khẩu, sản xuất lưu hành tại Việt Nam, phòng ngừa hành vi chiết xuất, sản xuất trái phép chất ma túy...

4. Công tác điều trị nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy

- Xã hội hóa công tác điều trị và quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Vận động, khuyến khích người nghiện, gia đình người nghiện tự giác khai báo tình trạng nghiện, tự nguyện tham gia các biện pháp, hình thức cai nghiện phù hợp; huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện với các chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm...

- Xây dựng mô hình điểm tư vấn, kết nối điều trị ma túy tại cộng đồng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cai nghiện ma túy, quản lý người nghiện ma túy có giải pháp tư vấn, hỗ trợ, điều trị, cai nghiện phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về cai nghiện ma túy.

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của các Tổ công tác cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Tăng cường công tác vận động người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, lực lượng Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện tích cực giúp đỡ người cai nghiện, quản lý sau cai nghiện... Tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ, thực hiện quản lý sau cai theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy cho 100% người hoàn thành cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện của Thành phố với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp; có chính sách hỗ trợ, có giải pháp quản lý phù hợp, hiệu quả để quản lý người nghiện sau khi cai nghiện tự nguyện trở về địa phương.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện bằng Methadone do Thủ tướng Chính phủ giao. Đảm bảo lồng ghép tối đa dịch vụ điều trị thay thế Methadone với các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, điều trị HIV cũng như các dịch vụ y tế khác trên địa bàn để đảm bảo hiệu quả, bền vững nguồn lực đầu tư của Nhà nước và các nguồn tài trợ.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 94/2009/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư liên quan quản lý sau cai tại nơi cư trú và tại cơ sở cai nghiện. Tiếp tục duy trì hoạt động và xây dựng mới các Câu lạc bộ quản lý sau cai đảm bảo ít nhất 80% Câu lạc bộ có số thành viên tham gia sinh hoạt đều đặn, hiệu quả. Nâng cao hiệu quhình thức phân công cho các hội, đoàn thể, cho Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện phối hợp gia đình quản lý, giúp đỡ người sau cai, phòng, chống tái nghiện.

5. Nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong phòng, chống ma túy, nhất là trong việc cấp giấy phép kinh doanh hành nghề cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm; thực hiện kiểm tra và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra sai phạm của các cơ sở trên địa bàn quản lý.

6. Nâng cao hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh hợp pháp các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần; không để xảy ra vụ việc sản xuất trái phép ma túy trên địa bàn Thành phố. Thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm soát các hoạt động mua bán liên quan đến các loại thuốc, thuốc thú y có chứa hoạt chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy được phép nhập khẩu, sản xuất lưu hành tại Việt Nam, phòng ngừa hành vi chiết xuất, sản xuất trái phép chất ma túy...

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an Thành phố (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố)

1.1. Tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố:

- Xây dựng, ban hành, triển khai các văn bản về công tác phòng, chống ma túy...; báo cáo sơ, tổng kết các kế hoạch chuyên đề... về công tác phòng, chống ma túy và chương trình mục tiêu phòng, chống ma túy (theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia, các Bộ, ngành Trung ương và Thành phố).

- Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm các quận, huyện, thị xã và cấp cơ sở tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu các mặt công tác phòng, chống ma túy theo kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai các chương trình đối ngoại theo kế hoạch để tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống ma túy...

- Phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố quản lý, điều hành hiệu quả Quỹ phòng, chng tội phạm Thành phố; phối hợp với các đơn vị (Sở Tài chính, Cục Thi hành án dân sự Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố) trong thực hiện tổng hợp, đề xuất trích thưởng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp điều tra khám, phá các vụ án hình sự, vụ án ma túy và trích nộp về Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương, Quỹ phòng, chống tội phạm Thành phố.

1.2. Phối hợp với sở, ngành, đoàn thể định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban Quốc gia, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố theo quy định. Định kỳ, đột xuất đề xuất khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy; phê bình đối với các đơn vị, thủ trưởng đơn vị không tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung kế hoạch công tác hoặc để tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy phức tạp ở địa bàn, đơn vị quản lý.

1.3. Thực hiện và chỉ đạo lực lượng Công an các cấp triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy, tập trung bóc gỡ đường dây, ổ nhóm; giải quyết điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, cụ thể:

- Chủ động thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản, phát hiện lập án đấu tranh, triệt xóa các điểm hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn, nhất là các điểm mua bán, sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp, triệt xóa các tụ điểm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm, tổ chức cho thanh, thiếu niên tụ tập mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp gây bức xúc dư luận.

- Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục C47 - Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, An ninh Hàng không tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản nắm chắc tình hình tuyến, địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp. Tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, lập án đấu tranh triệt xóa, bóc gỡ các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Miền Trung, Tây Nam, tuyến đường hàng không, đường biển, đường sông, khu vực cửa khẩu, tuyến bưu điện..., ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy từ ngoài vào Hà Nội và qua Hà Nội đi các địa phương khác hoặc đi nước ngoài; truy bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy.

- Tổ chức rà soát, thống kê người sử dụng và người nghiện ma túy tổng hợp, người có tiền sử biểu hiện “ngáo đá” trên địa bàn Thành phố; phối hợp với ngành y tế xây dựng kế hoạch phòng ngừa, điều trị và lập hồ sơ, có biện pháp quản lý chặt chẽ người tâm thần có xu hướng bạo lực, người sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện “ngáo đá”, phòng ngừa án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do loại đối tượng này gây ra.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng của ngành Y tế, Công thương rà soát, điều tra cơ bản các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân lợi dụng việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng thuốc tân dược, hóa chất, tiền chất ma túy để sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng trái phép chất ma túy, thuốc gây nghiện, tiền chất ma túy. Phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, rà soát phát hiện kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân trồng trái phép các cây có chứa chất ma túy; quản lý chặt chẽ các cửa hàng thuốc thú y có bán thuốc thú y chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy phòng ngừa hành vi chiết xuất ma túy tổng hợp...

- Tham mưu, phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể cùng cấp tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện các Kế hoạch chuyên đề: (1) Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên các tuyến trọng điểm về qua thành phố Hà Nội; (2) Phòng ngừa, đấu tranh giải quyết địa bàn, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội; (3) Quản lý, theo dõi người nghiện và người sử dụng ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy; (4) Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma túy trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội; (5) Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài và Kế hoạch thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố (trọng tâm là chuyển hóa các xã, phường trọng điểm về tệ nạn ma túy).

- Tổng hợp, đánh giá, dự báo, phân tích tình hình diễn biến hoạt động của tội phạm ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động, loại ma túy mới để kịp thời thông báo cho các đơn vị chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống dữ liệu phần mềm “Quản lý dữ liệu hệ lực lượng phòng, chống ma túy” của Công an thành phố Hà Nội đã triển khai trong năm 2017, đảm bảo truy cập an toàn, bí mật thông tin nghiệp vụ và hiệu quả của công tác thống kê số liệu về phòng, chống ma túy.

- Thực hiện thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy, lập hồ sơ cai nghiện ma túy theo quy định pháp luật. Vận động, tuyên truyền thực hiện khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện. Tăng cường công tác đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào các trung tâm lưu trú tạm thời.

- Phối hợp với VKSND, TAND cùng cấp, khẩn trương kết thúc điều tra, đưa các vụ án phạm tội về ma túy ra xét xử điểm, xét xử lưu động ở khu dân cư, địa bàn phức tạp hoặc nơi đối tượng cư trú, nơi đối tượng có hành vi phạm tội để tuyên truyền, giáo dục răn đe, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy.

1.4. Tiếp tục chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch phối hợp số 135/KH-UBND-BGDĐT ngày 12/7/2016 của UBND Thành phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2018; duy trì Quy chế phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội xây dựng, cung cấp thông tin hữu ích như phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội cho Bản tin 141 phát định kỳ trên sóng phát thanh và truyền hình Hà Nội.

2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Tham mưu UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện. Tiếp tục chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy sau khi thực hiện việc chuyển đổi các Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội trên địa bàn Thành phố.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai trên địa bàn Thành phố. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành hệ thống các cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố hoạt động hiệu quả, duy trì an ninh, trật tự n định tại các cơ sở.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy, các mô hình, đin hình về công tác cai nghiện có hiệu quả, các xã, phường làm tốt công tác phòng, chống ma túy, Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện giúp đỡ người cai nghiện thành công, thực hiện tốt phong trào “Tình nguyn viên giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghin hòa nhập cộng đồng”. Nâng cao năng lực, kỹ năng về tư vấn cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy.

- Xây dựng mô hình điểm tư vấn, kết nối điều trị ma túy tại cộng đồng, đẩy mạnh công tác hỗ trợ giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy. Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người cai nghiện tự nguyện trên địa bàn Thành phố.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cai nghiện ma túy, quản lý người nghiện ma túy; có giải pháp tư vấn, hỗ trợ, điều trị, cai nghiện phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về cai nghiện ma túy.

3. Sở Y tế

- Tham mưu UBND Thành phố xây dựng, ban hành các văn bản, hướng dẫn triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn phòng, chống ma túy theo quy định pháp luật.

- Tiếp tục phối hợp triển khai tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện tại cộng đồng. Duy trì hoạt động các cơ sở điều trị Methadone, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu điều trị cho 6.500 bệnh nhân trong năm 2018.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tân dược, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, nhất là quản lý chặt chẽ các chất chứa hoạt chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy trong các cơ sở Y tế theo quy định pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ sở vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trên. Phối hợp các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện chuyên môn về y, dược tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai có hiệu quả các phác đồ điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp; nghiên cứu và triển khai ứng dụng các phương pháp điều trị những rối loạn do sử dụng, nghiện ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới để kiểm soát hành vi loạn thần, hoang tưởng, “ngáo đá” gây hậu quả cho xã hội.

- Tiếp tục triển khai “Phần mềm quản lý, điều trị Methadone” theo chỉ đạo của Bộ Y tế; hướng dẫn các cơ sở thực hiện Thông tư số 28/TT-BYT ngày 28/6/2017 của bộ Y tế quy định về quản lý thuốc ARV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc ARV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo đơn vị y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp các đoàn thể, các lực lượng chức năng ở cơ sở, lực lượng Công an cùng cấp xác định tình trạng nghiện ma túy, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, lập hồ sơ, cai nghiện ma túy với các hình thức, biện pháp phù hợp.

- Chỉ đạo đơn vị y tế các cấp phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an các cấp quản lý người điều trị nghiện ma túy bằng biện pháp thay thế Methadone. Cung cấp danh sách người điều trị Methadone cho lực lượng Công an các cấp để có biện pháp qun lý phù hợp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí của Thành phố, các cơ quan báo chí Trung ương ký chương trình phối hợp công tác với Thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy với nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thẩm định, trình UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố quyết định giao dự toán chi ngân sách của Công an Thành phố, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã phục vụ công tác phòng, chống ma túy theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn đơn vị sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Tham mưu UBND Thành phố cân đối, đảm bảo các nguồn kinh phí phục vụ kịp thời nhiệm vụ đột xuất hoặc theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo 138 Thành phố và UBND Thành phố phục vụ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

6. Sở Công thương: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị. Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các cá nhân, tổ chức, cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu trái phép các loại ma túy, tiền chất, hóa chất liên quan đến tiền chất ma túy theo quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố ban hành theo Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND Thành phố.

7. Cục Hải quan Thành phố: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực cửa khu thuộc các tuyến hàng không, bưu điện, chú ý lĩnh vực xuất nhập khẩu tân dược, thuốc thú y, hóa chất, tiền chất... liên quan đến ma túy, phát hiện và phối hợp lực lượng chức năng điều tra các vụ vận chuyển, mua bán ma túy qua cửa khẩu. Thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn Thành phố.

8. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát phát hiện kịp thời các cơ quan, đơn vị, cá nhân trồng trái phép các cây có chứa chất ma túy; quản lý chặt chẽ các cửa hàng thuốc thú y có bán thuốc thú y chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy, thực hiện kiến nghị về phòng ngừa, xử lý hành vi chiết xuất ma túy tổng hợp từ thuốc thú y có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất ma túy...

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố: Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các quận, huyện, thị xã và phối hợp chặt chẽ cơ quan điều tra cùng cấp, tăng cường công tác truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; tăng cường công tác nghiên cứu hồ sơ, ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố: Chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với cuộc vận động xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư, tổ dân phố, khu phố, xóm, thôn, làng, xã văn hóa không có tệ nạn ma túy. Vận động tng lớp tăng ni phật tử, giáo sỹ, linh mục... tuyên truyền các tầng lớp giáo dân, tín đồ tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống Tuyên giáo các cấp, ngành tham mưu Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền đưa nội dung, nhiệm vụ công tác phòng, chống ma túy vào chương trình hoạt động chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và coi đây là một chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Chỉ đạo hệ thống báo chí tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Mở các chuyên mục về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

12. Đề nghị các hội: Cựu chiến binh Thành phố, Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố chỉ đạo các đơn vị cơ sở:

- Tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; Nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Chương trình phối hợp số 45-CTPH/HND-BCA giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Công an về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2017 - 2021.... Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc gắn kết nội dung “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới” với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy. Phối hợp lực lượng Công an, các đoàn thể cấp xã thường xuyên rà soát lập danh sách những người có nguy cơ mắc nghiện, nghi nghiện ở địa bàn để tuyên truyền vận động, khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện. Tích cực vận động người nghiện và gia đình người nghiện tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

- Phân công hội viên đảm nhận, quản lý, giúp đỡ trực tiếp người nghiện sau cai là con hội viên hoặc ở cộng đồng sau 02 năm không tái nghiện. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người sau cai nghiện của địa phương như: Tạo việc làm, hỗ trợ người sau cai nghiện vay vốn sản xuất, kinh doanh n định đời sng...

- Thực hiện tốt kế hoạch phối hợp phòng, chống ma túy theo Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 của Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và Giao ước thi đua về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2020 ký kết giữa Công an với tỉnh đoàn 08 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng.

13. Các sở, ban, ngành, đoàn thể: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành và Thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

14. Ban Thi đua khen thưởng Thành phố: Phối hợp Công an Thành phố tham mưu UBND Thành phố đánh giá, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy.

15. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội: Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp với Công an Thành phố xây dựng, cung cấp thông tin hữu ích như phương thức, thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội cho Bản tin 141; mở chuyên mục riêng về phòng, chống ma túy trên sóng phát thanh và truyền hình, tăng cường tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền bng hình ảnh về tác hại của các loại, ma túy, tệ nạn nghiện ma túy nhằm cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào phòng, chống ma túy....

16. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, Ban Chỉ đạo 138 quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản công tác phòng, chống ma túy theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn định kỳ, đột xuất tổ chức các đợt rà soát, thống kê người nghiện ma túy, nhất là số người nghiện trong diện thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người sử dụng ma túy tổng hợp; đồng thời, thường xuyên rà soát, điều tra cơ bản về địa bàn đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh.

- Tiếp tục vận động người nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện tại các Trung tâm. Phân công lực lượng và có giải pháp quản lý người sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, vận động gia đình đưa con em đi các cơ sở điều trị nghiện ma túy tổng hợp.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy theo Kế hoạch chuyên đề của Công an thành phố Hà Nội, Sở Lao động thương binh xã hội, Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan.

- Tiếp tục triển khai và đánh giá kết quả thực hiện: Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 24/6/2015 của UBND Thành phố về thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA ngày 18/8/2017 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/3/2013 của UBND Thành phố về tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Hà Nội; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 24/7/2017 của UBND Thành phố về Tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020; Công văn số 5773/UBND-KGVX ngày 14/11/2017 của UBND Thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

- Bảo đảm bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống ma túy theo phân cấp ngân sách (căn cứ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chỉ giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phHà Nội giai đoạn 2017 - 2020).

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, đề nghị các đoàn thể Thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các cấp cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện; đồng thời, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ Quý, 06 tháng, 01 năm gửi Công an thành phố Hà Nội tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục Cảnh.sát (Bộ Công an);
- V
11, C42 (Bộ Công an);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Lê Hồng S
ơn, Ngô Văn Quý;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội;
- Các Sở, Ban, ngành, đo
àn thể Thành phố;
- Các cơ quan, báo, đài của Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP, các Phòng KGVX, TKBT, NC, TH;

- Lưu: VT, KGVX (Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 1 Gồm: Kim Lan (Gia Lâm); Vân Hà (Đông Anh); Tri Trung (Phú Xuyên); Đồng Lạc (Chương Mỹ); Tiền Yên (Hoài Đức); Xuân Phú (Phúc Thọ); Đại Cường (ng Hòa); Yên Trung (Thạch Thất); Tân Dân (Phú Xuyên).

2 Gồm: Dương Quang (Gia Lâm); Vân Từ (Phú Xuyên)) An Tiến (Mỹ Đức); Hồng Phong (Chương Mỹ); Nghĩa Hương, Phú Mãn (Quốc Oai); Tiến Xuân, Cẩm Yên, Cần Kiệm (Thạch Thất); Phú Phương (Ba Vì).

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
31/01/2018
Văn bản được ban hành
36/KH-UBND
31/01/2018
Văn bản có hiệu lực
36/KH-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản số hiệu Luật Phòng chống ma túy 2000 23/2000/QH10 Văn bản số hiệu Chỉ thị 21-CT/TW tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy tình hình mới Văn bản số hiệu Nghị định 94/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống ma túy quản lý sau cai nghiện ma tuý Văn bản số hiệu Nghị định 94/2010/NĐ-CP tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình,cộng đồng Văn bản số hiệu Nghị định 111/2013/NĐ-CP xử lý hành chính giáo dục xã phường thị trấn Văn bản số hiệu Quyết định 269/QĐ-UBND kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy Hà Nội Văn bản số hiệu Kết luận 95-KL/TW 2014 thực hiện 21-CT/TW tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy Văn bản số hiệu Nghị quyết 98/NQ-CP năm 2014 tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát ma túy trong tình hình mới Văn bản số hiệu Luật ngân sách nhà nước 2015 Văn bản số hiệu Quyết định 424/QĐ-TTg Chương trình phòng chống ma túy đến 2020 2017 Văn bản số hiệu Chỉ thị 25/CT-TTg 2017 về phòng chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới Văn bản số hiệu Thông tư 28/2017/TT-BYT quản lý thuốc kháng HIV mua sắm tập trung người nhiễm có bảo hiểm y tế Văn bản số hiệu Kế hoạch 175/KH-UBND 2017 tổ chức thực hiện Chương trình phòng chống ma túy 424/QĐ-TTg Hà Nội
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Công điện 07/CĐ-UBND của Hà Nội nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan dịch bệnh ra diện rộng trên địa bàn

Công điện 07/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan dịch bệnh ra diện rộng trên địa bàn

Ban hành: 18/08/2020
Hiệu lực: 18/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 3906/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Công văn 3906/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 14/08/2020
Hiệu lực: 14/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 3827/UBND-ĐT bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Công văn 3827/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2020-2021

Ban hành: 10/08/2020
Hiệu lực: 10/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiêp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiêp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/07/2020
Hiệu lực: 29/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ