Kế hoạch 26/KH-UBND do Ủy ban Nhân dân TP Hải Phòng ban hành

Tóm lược

Kế hoạch 26/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 26/KH-UBND Ngày ban hành: 22/01/2018
Loại văn bản: Kế hoạch Ngày hiệu lực: 22/01/2018
Địa phương ban hành: Hải Phòng Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Tài chính,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: UBND TP Hải Phòng Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 26/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Thực hiện quy định Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, nhằm chủ động phòng ngừa, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tham nhũng.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí, duy trì thực hiện thường xuyên các giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu:

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các Nghị quyết (Trung ương 3 khóa X, Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII) với quan điểm lấy phòng ngừa làm chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành thành phố. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đổi mới.

- Tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, tiềm ẩn, dễ xảy ra tiêu cực tham nhũng; xây dựng và hoàn thiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân dưới nhiều hình thức thiết thực phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; tập trung vào các văn bản: Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố), Kế hoạch số 3154/KH-UBND ngày 26/5/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn III (2017 - 2020) và thực thi Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng của thành phố; kịp thời biểu dương các gương điển hình, các kinh nghiệm hay trong phòng, chống tham nhũng; đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng với những hình thức phù hợp.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Các cơ quan truyền thông thường xuyên đăng tin, bài định hướng đúng đắn dư luận xã hội về kết quả tích cực cũng như hạn chế, yếu kém, những khó khăn, thách thức trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đấu tranh mạnh mẽ với hành vi tham nhũng. Khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị trong việc ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng. Kịp thời biểu dương các gương điển hình, các kinh nghiệm hay trong phòng chống tham nhũng; đấu tranh với những hành vi tiêu cực, tham nhũng với những hình thức phù hợp.

2. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: Tăng cường công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức nhất là trong việc hoạch định chính sách, xây dựng thực hiện pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện việc rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản trái với quy định của pháp luật, các văn bản có nội dung còn không phù hợp thực tiễn; tham mưu, đề xuất sửa đổi để hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc biệt trong một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng được dư luận quan tâm như: quản lý sử dụng đất đai; quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý sử dụng ngân sách: đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; quản lý giáo dục, y tế, thuế, hải quan, quản lý thị trường; công tác tổ chức cán bộ: tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ...

Tiếp tục thực hiện quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố, xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức, đạo đức nghề nghiệp; nâng cao văn hóa công sở và văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 21/CT-UBNDngày 26/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính và đơn sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; Quyết định số 2029/2015/QĐ-UBNDngày 07/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Quyết định số 2492/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức.

4. Tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước; thường xuyên thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ thực thi công vụ, công chức.

5. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ và Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản".

6. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong nội bộ đơn vị mình theo quy định tại Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, của Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng.

7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Hệ thống hóa các quy trình, thủ tục giải quyết công việc; rà soát, cải tiến, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 . Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan nhà nước theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Quyết định số 96/2017/QĐ-UBNDngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố; niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý và thuộc thẩm quyền. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân trong các lĩnh vực thuế, hải quan, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, dịch vụ công, quản lý tài sản công, tài chính, ngân hàng, quy hoạch, kế hoạch đầu tư, quy trình xem xét, phê duyệt đề án, dự án kinh tế - xã hội.

8. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tiến hành thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2018; tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: nợ xấu ngân hàng, thuế, hải quan; quản lý, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý vốn, tài sản nhà nước, mua sắm tài sản; công tác đấu thầu thuốc và vật tư y tế...; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; thanh tra việc quản lý và sử dụng vốn, việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; thanh tra các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội thành phố; kiểm tra, đôn đốc thực hiện dứt điểm các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; bám sát và đáp ứng được các yêu cầu của việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố theo chủ đề năm 2018 “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh".

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công có tác động đến nhiều người dân, doanh nghiệp nhà nước cung cấp dịch vụ công, quản lý chặt chẽ công tác thu, chi tài chính, quản lý đầu tư công.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 15/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh, đổi mới, nâng cao trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thành phố.

9. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng và phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tiếp tục thực hiện chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Tập trung chỉ đạo rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc sai phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc phát hiện, điều tra truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng, các vấn đề khắc phục hậu quả sau các vụ án tham nhũng; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với đảng viên, tổ chức Đảng vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

10. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục phát huy vai trò và hiệu quả của cơ quan thông tin ngôn luận trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đăng tải kịp thời các hành vi tiêu cực tham nhũng. Nâng cao vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng, thanh tra nhân dân tại Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp.

11. Tham gia các hoạt động về hợp tác quốc tế và đối ngoại về phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thanh tra thành phố:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp chung và tham mưu báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của toàn thành phố, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công trong việc chỉ đạo và thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Sở Tư pháp:

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, xử lý văn bản quy phạm do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành; kịp thời kiến nghị, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các văn bản đã ban hành cho phù hợp với các quy định hiện hành của Trung ương vá tình hình thực tế qua triển khai thực hiện; công tác cải cách hành chính và công khai minh bạch bộ thủ tục hành chính nhằm phòng ngừa, hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

- Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng đến toàn bộ các cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

3. Sở Nội vụ:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công khai minh bạchtrong công tác cán bộ, đặc biệt trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và thi đua, khen thưởng. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện thể chế, các quy định về công khai minh bạch trong công tác cán bộ các cấp, các ngành.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc chấp hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác cải cách hành chính; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định các vị trí công tác và thời hạn quy định, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực hiện quy định về Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đến các giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

5. Sở Tài chính:

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra chặt chẽ các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và quy chế công khai tài chính, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công. Hướng dẫn, kiểm soát việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện các quy định để quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách; việc chi tiêu công, nhất là mua sắm và đầu tư công. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức, triển khai thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thiện thể chế, các quy định về công khai minh bạch trong công tác quản lý ngân sách, tài sản nhà nước, đầu tư công, các giải pháp phòng, chống lãng phí.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật trong, lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản; thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý ngành để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, tiến hành sơ, tổng kết, công khai kết quả thực hiện để bổ khuyết, nâng cao hiệu quả hoạt động.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể:

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến các Hội viên, đoàn viên và nhân dân; giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nâng cao hoạt động phản biện xã hội nói chung, phản biện xã hội đối với các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các đề án kinh tế - xã hội của thành phố; phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, cung cấp thông tin, tố cáo hành vi tham nhũng.

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc các Sở, Thủ, trưởng các ban, ngành và đơn vị:

Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của đơn vị mình để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, đồng thời thực hiện đồng bộ cùng các nhiệm vụ tại Kế hoạch 211/KH-UBND ngày 10/10/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng giai đoạn III (2017 - 2020) và thực thi Công ước Liên hiệp quốc về phòng, chống tham nhũng; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định tại Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ, quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và chỉ đạo của Thành ủy (gửi về Thanh tra thành phố để tổng hợp chung báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra Chính phủ).

 

 

Nơi nhận:
- Thanh tra CP;

- Cục l, Vụ PC, Vụ KHTCTH thuộc TTr CP;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Đoàn đại biểu QH HP;
- MTTQ VN TP;
- UBKTTU, Ban TCTU, Ban NCTU
- VPTU, VPHĐNDTP, VP Đoàn ĐBQH HP;
- Các Sở, ban, ngành
- UBND các quận, huyện;
- Đài PTTHHP, Báo HP; Báo ANHP, Cổng TTĐTTP;
- CVP, PCVP UBND TP;
- Các Phòng CV;
- CV: TTr;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
22/01/2018
Văn bản được ban hành
26/KH-UBND
22/01/2018
Văn bản có hiệu lực
26/KH-UBND

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản được HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hiện thời (0)
Văn bản HD, QĐ chi tiết (0)
Văn bản hết hiệu lực (0)
Văn bản căn cứ (0)
Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
Văn bản bị đình chỉ (0)
Văn bản liên quan khác (0)
Văn bản đình chỉ (0)
Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
Văn bản được bổ sung (0)
Văn bản hợp nhất (0)
Văn bản bổ sung (0)
Văn bản được sửa đổi (0)
Văn bản sửa đổi (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

Q

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện trong thực hiện cải cách hành chính nhà nước do thành phố Hải Phòng ban hành ngày 09/10/2018

Ban hành: 09/10/2018
Hiệu lực: 25/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế kèm theo Quyết định 2604/2013/QĐ-UBND và 2605/2013/QĐ-UBND do thành phố Hải Phòng ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2474/QĐ-CT lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý

Quyết định 2474/QĐ-CT công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành ngày 24/09/2018

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành ngày 20/09/2018

Ban hành: 20/09/2018
Hiệu lực: 05/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ